Zapytanie ofertowe: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” 

 

Zapytanie ofertowe: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.

 

 

 

 

Znak sprawy: ZP.271.78.2017                                                                                         Oborniki Śląskie,  2017-03-02                                                                                                                                                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.:

Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Poprawa warunków nauczania
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”
.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem, tj. pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna;

Poddziałanie: 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF.

Zamawiający wymaga, aby Koordynator Projektu wyłoniony w drodze postępowania, posiadał doświadczenie w realizacji, rozliczaniu i kierowaniu minimum 3 projektami współfinansowanymi z RPO.

Do obowiązków Koordynatora Projektu należeć będzie:

- koordynacja i zarządzanie całością działań projektowych,

- nadzór nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych pracowników projektu,

- zarządzanie budżetem projektu,

- bieżący monitoring działań,

- podejmowanie działań naprawczych,

- przygotowanie wniosków o płatność oraz wniosku końcowego i zaliczkę,

- weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi,

- nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków,

- nadzór nad prowadzonymi postępowaniami związanymi z wyłonieniem wykonawców,

- bieżący monitoring projektu.

Ponadto, Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego stawiania się w siedzibie beneficjenta minimum 1 raz w tygodniu w celu realizacji umowy.

Przedmiotem Projektu jest doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, 5 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie:

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śl.

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śl.

• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie

• Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pęgowie

• Szkoła Podstawowa w Urazie

• Publiczne Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śl.

• Publiczne Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie

Zakres Projektu obejmuje:

- zakup sprzętu, oprogramowania i materiałów dydaktycznych zgodnie ze specyfikacją sprzętu, stanowiącą załącznik do Wniosku o dofinansowanie,

- dostosowanie szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zakup wyposażenia dydaktycznego dostosowanego do potrzeb tych osób,

- promocję projektu: plakaty informacyjne, catering na konferencję,

Założenia projektu były konsultowane przez Dyrektorów szkół i organy prowadzące.

Projekt zrealizowany zostanie w roku 2017, a jego wartość wyniesie 493 830,55 PLN, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 491 370,55 PLN. Wnioskodawca posiada kompleksowy plan wykorzystania zakupionego w ramach projektu wyposażenia. Założenia Projektu uwzględniają udostępnianie sfinansowanego w ramach Projektu wyposażenia pracowni innym placówkom oświatowym, którego takiego wyposażenia nie posiadają. Operatorami zakupionego wyposażenia edukacyjnego obiektów na terenie Gminy Oborniki Śląskie są placówki oświatowe, których działalność finansowana jest z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga od Koordynatora Projektu posiadania doświadczenia w realizacji, rozliczaniu
i kierowaniu minimum 3 projektami współfinansowanymi z RPO, które zostały prawidłowo rozliczone i zakończone.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załącznika Wykaz usług oraz Wykaz osób i podmiotów.

 

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium:

1)      cena - waga 70%

2)       doświadczenie w kierowaniu/zarządzaniu projektami z RPO 2007-2013 –
waga 30%
 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                        Cena najniższa

1.        Cena = --------------------  x waga 70% x100

                               Cena badana

 2.      Doświadczenie w kierowaniu projektami z RPO na przestrzeni ostatnich pięciu lat:

- 3 Projekty – 0 pkt

- 4 projekty – 10 pkt

- 5 projektów – 20 pkt

- 6 i więcej projektów – 30 pkt

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2017 r.

 VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2017-03-08 do godz. 10:00

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe pn.: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.  Znak sprawy: ZP.271.78.2017”

 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach formalnych:

  1. 1.    Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

- w sprawach merytorycznych:

  1. 1.      Dominika Łasica – lasica@oborniki-slaskie.pl, tel.(071) 310 35 19 wew. 440 – kontakt do godziny 12.30.

 

 Wymagane załączniki:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
   gospodarczej;

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2);

- Wzór umowy (załącznik nr 3);

- Wykaz usług (załącznik nr 4);

- Wykaz osób (załącznik nr 5).

 

                              Zastępca Burmistrza

                               Henryk Cymerman

            (podpis Kierownika Zamawiającego)

 


Liczba odwiedzin : 754
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-03-02 15:17:22
Czas publikacji: 2017-03-03 08:58:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak