Zapytanie ofertowe na: Remont dróg gminnych - dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Remont dróg gminnych - dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Remont dróg gminnych - dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

 

 1. I.     Zamawiający

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Tel.: 71 310 35 19

Faks: 71 310 22 95

e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

adres strony internetowej: www.oborniki-slaskie.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1

  w zakresie merytorycznym: Michał Haberka - podinspektor d/s dróg gminnych

tel. (71) 310 35 36 e-mail: haberka@oborniki-slaskie.pl

2

  w zakresie formalnym: Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 420 e-mail: pendyk@oborniki-slaskie.pl

 

 1. II.   Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: uproszczone (pozaustawowe), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 1. III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej:http://bip.oborniki-slaskie.pl/

 1. IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Remont dróg gminnych - dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

ZADANIE NR 1

Zadanie obejmuje dostawę i wbudowanie niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm, z zagęszczeniem płytą wibracyjną, w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

1. Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w planowanej ilości 1 300 Mg do miejsc i w ilościach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania jednorazowo wbudowania materiału o wadze od 1 tony.  Rozpoczęcie prac musi nastąpić  w terminie maksymalnie 5 dni od złożenia zapotrzebowania.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zlecenia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy podczas realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania przygotowawczych robót budowlanych określonych w protokole konieczności Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym według stawek nieprzekraczających średnich obowiązujących stawek SEKOCENBUDU. Wartość robót przygotowawczych nie może  przekroczyć 30% wartości robót podstawowych w każdym zadaniu.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitów ilościowych dostawy z wbudowaniem materiału.

CPV: 45233142-6

 

ZADANIE NR 2

Zadanie obejmuje dostawę i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5 - 68 mm, z zagęszczeniem płytą wibracyjną, w wyboje w drogach gruntowych.

1. Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w planowanej ilości 500 Mg i wbudowanie do miejsc i w ilościach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania jednorazowo wbudowania materiału o wadze od 1 tony.  Rozpoczęcie prac musi nastąpić  w terminie maksymalnie 5 dni od złożenia zapotrzebowania.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisamii normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zlecenia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy podczas realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania przygotowawczych robót budowlanych określonych w protokole konieczności Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym według stawek nieprzekraczających średnich obowiązujących stawek SEKOCENBUDU. Wartość robót przygotowawczych nie może  przekroczyć 30% wartości robót podstawowych w każdym zadaniu.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitów ilościowych dostawy z wbudowaniem materiału.

CPV: 45233142-6

 

ZADANIE NR 3

Zadanie obejmuje dostawę i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

1. Dostawa i wbudowanie frezowany asfaltowej w planowanej ilości 500 Mg z zagęszczeniem walcem statycznym gładkim o obciążeniu min. 20kN na wał,  do miejsc i w ilościach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania jednorazowo wbudowania materiału o wadze od 1 tony.   Rozpoczęcie prac musi nastąpić  w terminie maksymalnie 5 dni od złożenia zapotrzebowania.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zlecenia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy podczas realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania przygotowawczych robót budowlanych określonych w protokole konieczności Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym według stawek nieprzekraczających średnich obowiązujących stawek SEKOCENBUDU. Wartość robót przygotowawczych nie może  przekroczyć 30% wartości robót podstawowych w każdym zadaniu.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitów ilościowych dostawy z wbudowaniem materiału.

CPV: 45233142-6

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. VI.     Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz:

1) informacji zawartych w druku  Wykaz robót budowlanych, w tym:

- dla zadania nr 1 dostawa i wbudowanie min. 1 300 Mg niesortu granitowego,

- dla zadania nr 2 dostawa i wbudowanie min. 500 Mg gruzu betonowo-ceglanego,

- dla zadania nr 3 dostawa i wbudowanie min. 500 Mg frezowany asfaltowej,

popartych stosownymi poświadczeniami, np. referencjami, 

2) informacji zawartych w druku Wykaz osób, w tym dysponowaniem co najmniej jednej osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pracami będącymi przedmiotem postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 • w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
 • który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
 • jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 • który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
 • będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
 • jeżeli, urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
 • wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
 • naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 1. VIII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 3.  

Lp.

Wymagany dokument

 

1

Formularz oferty

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - załącznik do zaproszenie do składania ofert.

 

2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

 

 

3

Wykaz robót budowanych

Sporządzony przez Wykonawcę, na załączonym do zaproszenia do składania ofert, wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

4

Wykaz osób

Sporządzony przez Wykonawcę, na załączonym do zaproszenia do składania ofert, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 1. IX.     Informacja na temat wadium

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 1. X.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie nr

Kryterium
Waga

1

Cena

100%

2

Cena

100%

3

Cena

100%

 

 1. XI.     Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2017-03-14 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 1. XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 1. XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej.

 1. XIV.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienia nie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-02-28

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Załączniki:

01 Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym

02 Formularz oferty

03 Wzór umowy

04 Wykaz robót budowlanych

05 Wykaz osób

06 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

 


Liczba odwiedzin : 307
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-03-02 09:26:19
Czas publikacji: 2017-03-02 09:26:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak