Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2017 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2017

 

                                                                                                              Oborniki Śląskie, 17.01.2017 r.

                ZP.271.87.2016

                     ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2017

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych, piśmienniczych oraz druków na potrzeby Gminy Oborniki Śląskie wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 1A do oferty cenowej, określającym maksymalne ilości materiałów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Dostawy będą wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań Zamawiającego został określony w załączniku nr 1A stanowiącym integralną część zaproszenia do złożenia oferty.

4) Pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. o takich samych parametrach, bądź lepszych. Równoważny produkt winien być określony z nazwy i poprzez podanie producenta.

6) Równoważność oferowanego produktu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości produktu zamiennego (opis techniczno-użytkowy).

7) Za równoważne Zamawiający uznaje produkty fabrycznie nowe, nieregenerowane i nieposiadające żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych.

8) Parametry techniczne i jakościowe równoważnych produktów eksploatacyjnych winny być takie same lub lepsze, jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych.

W szczególności zagwarantowana winna być nie gorsza wydajność.

9) Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do budynków Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

10) Wykonawca zapewnia:

a) dokonywanie zamówień za pośrednictwem faksu lub e-maila - Zamawiający pozostawia u siebie potwierdzenie wysłania zamówienia,

b) przyjmowanie zamówień w godz. od 7:30 do godz. 15:30, od poniedziałku do piątku,

c) dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki, która złożyła zamówienia, w nieprzekraczalnych terminach, tj. w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia na Wykonawcę.

11) Ilości wskazane w załączniku nr 1A do oferty cenowej są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 1A do oferty cenowej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych przez Zamawiającego.

12) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień:

30192000-1 - Wyroby biurowe,

30197600-2 - Papier i tektura gotowe,

30197644-2 - Papier kserograficzny

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:  68.292,68 zł netto,  16.357,92 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 01.12.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło…………………………

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

        - Halina Adamczyk - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 14-12-2016 r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

Uwagi

1

Firma Handlowo -Wytwórcza Aleksandry Kała

ul. K. Żegockiego 9

64-200 Wolsztyn

 

71.701,15 zł

100,00

Rezygnacja z podpisania umowy

2

ToDo

Dorota Biegańska

Piotrkowiczki

ul. Spacerowa 68

55-114Wisznia Mała

89.945,40 zł

79,72

 

3

TITANUM Sp. z o.o.

ul. Skarbowców 43/10

57-025 Wrocław

104.494,53 zł

68,62

 

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

       ToDo Dorota Biegańska

       Piotrkowiczki, ul. Spacerowa 68

       55-114 Wisznia Mała

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Po rezygnacji z podpisania umowy oferty z najkorzystniejszą ceną Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych złożonych ofert.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                    Martyna Ostaszewska

                                                                                       (podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                   Martyna Ostaszewska

                                                                                       (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.87.2016; data: 17.01.2017 r.

                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                                                    Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                                                                                                                               mgr Leszek Pawlak                                                                                               

 

 


Liczba odwiedzin : 281
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2017-01-18 12:53:24
Czas publikacji: 2017-01-18 12:53:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak