Zapytanie ofertowe: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2017 

 

Zapytanie ofertowe: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2017

 

Znak sprawy: ZP.271.90.2016                                                                                                                                                                    Oborniki Śląskie,04.01.2016 r.       

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2017

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa zasobów mieszkaniowych będących
w administracji Gminy Oborniki Śląskie w okresie od podpisania umowy do 31.01.2018 r. , polegający na drobnych pracach konserwacyjnych i remontowych oraz usuwaniu awarii instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych i budowlanych, z następującymi elementami:

I) roboty budowlane:

a) drobne roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie (remonty kominów, murów, tynków
i elementów betonowych budynków)

b) roboty ciesielskie i stolarskie (drobne remonty więźb dachowych i stolarki okiennej oraz drzwiowej, naprawy stropów i schodów itp.)

c) roboty dekarskie (konserwacja połaci i usuwanie przecieków dachu, czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych)

d) roboty posadzkarskie (naprawa posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, remonty podłóg drewnianych)

e) roboty szklarskie

f) roboty malarskie

g) roboty ślusarskie (np. naprawa ogrodzeń)

h) roboty zduńskie (przestawianie i remont pieców kaflowych)

II) roboty instalacyjne, w tym instalacji:

a) wodociągowych

b) kanalizacyjnych

c) gazowych

d) centralnego ogrzewania i ciepłej wody

III) roboty instalacji elektrycznych

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy pełnej fachowości i dyspozycyjności (natychmiastowego, po zgłoszeniu przez zamawiającego, zabezpieczenia miejsca awarii oraz gotowości postawienia brygady remontowej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii) oraz zastosowania do wykonania zleconych robót materiałów najwyższej jakości, jeżeli
to wymagane opatrzonych stosownymi dopuszczeniami do stosowania i atestami (dotyczy szczególnie robót instalacyjnych). Roboty budowlane takie jak roboty instalacyjne, w tym wymienione wyżej roboty instalacji gazowych i roboty instalacji elektrycznych, czy roboty murarskie dotyczące kominów muszą być po wykonaniu opatrzone protokołami odbioru odpowiednich służb . Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

Wykonawca udzieli na wykonane prace gwarancji na okres 36 miesięcy .

Wykaz budynków administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

45000000-7 - Roboty budowlane

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:                           

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Stawka roboczogodziny netto

70 %

2

Wskaźnik zysku

20%

3

Wskaźnik kosztów pośrednich

10 %

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

Nr kryterium

Wzór

1

Stawka roboczogodziny netto

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich

ofert

- Cof - cena podana w ofercie

2

Wskaźnik zysku

Liczba punktów = ( Ozn min2/Ozn war2 ) *

100 * waga

gdzie:

- Ozn min2 - najniższa spośród wszystkich

ofert

- Ozn war2 - podana w ofercie

3

Wskaźnik kosztów pośrednich

Liczba punktów = ( Ozn min3/Ozn war3 ) *

100 * waga gdzie:

- Ozn min3 - najniższa spośród wszystkich

ofert

- Ozn war3 - podana w ofercie

V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2018 roku

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2017-01-11 do godz. 10:00

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2017”.

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisać Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2017”do e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany
i zeskanowany Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2: Wykaz budynków i lokali mieszkalnych 2017;

- Załącznik nr 3: Wzór umowy;

- Załącznik nr 4: Formularz elementów rozliczeniowych;

- Załącznik nr 5: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału;

- Załącznik nr 6: Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

 

 

       Zastępca Burmistrza

 

      Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-01-04 16:12:00
Czas publikacji: 2017-01-04 16:12:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak