Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2017 

 

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2017

 

Znak sprawy: ZP.271.87.2016                                                                                                                                                Oborniki Śląskie, 23.12.2016 r.       

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie
w roku 2017

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych, piśmienniczych oraz druków na potrzeby Gminy Oborniki Śląskie wraz
z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku
nr 1A do oferty cenowej, określającym maksymalne ilości materiałów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Dostawy będą wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb w terminie
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań Zamawiającego został określony w załączniku nr 1A stanowiącym integralną część zaproszenia do złożenia oferty.

4) Pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, symbolem produktu
i terminem przydatności do użytku.

5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. o takich samych parametrach, bądź lepszych. Równoważny produkt winien być określony z nazwy i poprzez podanie producenta.

6) Równoważność oferowanego produktu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości produktu zamiennego (opis techniczno-użytkowy).

7) Za równoważne Zamawiający uznaje produkty fabrycznie nowe, nieregenerowane
i nieposiadające żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych.

8) Parametry techniczne i jakościowe równoważnych produktów eksploatacyjnych winny być takie same lub lepsze, jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych.

W szczególności zagwarantowana winna być nie gorsza wydajność.

9) Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do budynków Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

10) Wykonawca zapewnia:

a) dokonywanie zamówień za pośrednictwem faksu lub e-maila - Zamawiający pozostawia
u siebie potwierdzenie wysłania zamówienia,

b) przyjmowanie zamówień w godz. od 7:30 do godz. 15:30, od poniedziałku do piątku,

c) dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki, która złożyła zamówienia,
w nieprzekraczalnych terminach, tj. w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia na Wykonawcę.

11) Ilości wskazane w załączniku nr 1A do oferty cenowej są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
i mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 1A do oferty cenowej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych przez Zamawiającego.

12) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień:

30192000-1 - Wyroby biurowe,

30197600-2 - Papier i tektura gotowe,

30197644-2 - Papier kserograficzny

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym realizacja w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 głównej dostawy odpowiadającej dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz  dostaw<

oraz załączonych dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(np. referencje).

 

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:  Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                            Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                              Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-12-29 do godz. 10:00

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie
w roku 2017

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisaćDostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie
w roku 2017do e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 1A do oferty cenowej

-UWAGA: nastapiła korekta pozycji 131

- Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3: Wzór umowy;

- Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

- Załącznik nr 5: Wykaz dostaw

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

 

      Zastępca Burmistrza 

      Henryk Cymerman

                                                                                

 

 


Liczba odwiedzin : 495
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-12-23 12:58:21
Czas publikacji: 2016-12-28 14:05:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak