Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa jaj do 4 placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2017 

 

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa jaj do 4  placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki  Śląskie w roku kalendarzowym 2017

 

Znak sprawy: ZP.271.83.2016                                                                                                                                                 Oborniki Śląskie, 14.12.2016 r.       

 ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa jaj do 4  placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki  Śląskie w roku kalendarzowym 2017

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj do następujących placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2017:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 24 (tel. 71 310 21 56),

2) Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 (tel. 71 310 24 91),

3) Żłobek Miejski w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Wrocławska 16 (tel. 71 310 17 62)

4) Publiczne Przedszkole w Pęgowie, z siedzibą w Pęgowie, ul. Główna 99 (tel. 71 310 71 94), za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do miejsc siedzib poszczególnych placówek, zgodnie z ilościami określonymi w załączniku nr 1.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.

3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty. Zakupy dokonywane
w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 1a, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany w zmniejszonej gramaturze.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.

6. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi do przewozu środków spożywczych.

7. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów poszczególnych placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika danej placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki.

W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.

8. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Zamówienia będą składane Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa warzyw będzie miała miejsce do godziny 8.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.

11. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.

12. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin, wymiany wadliwego towaru.

13. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, w którym dokonano dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy. Należność z tego tytułu zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy.

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1a do oferty w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych placówek. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zaproszeniu i umowie.

 

PAKIET:  JAJA

Wspólny Słownik Zamówień: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym realizacja w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 głównej dostawy odpowiadającej dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz  dostaw<

oraz załączonych dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(np. referencje).

 

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca musi wykazać dysponowanie, co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych
w formularzu >Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych<

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                              Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                               Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia:

-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich: w okresie od 01.01.2017 r.
do 30.06.2017 r.

-Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

-Żłobek Miejski w Obornikach Śląskich: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

- Publiczne Przedszkole w Pęgowie: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-12-20 do godz. 12:00

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:Dostawa jaj do 4 placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki  Śląskie w roku kalendarzowym 2017,znak sprawy: ZP.271.83.2016

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisaćDostawa jaj do 4 placówek oświatowychdo e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

 

Wymagane załączniki:

-Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

-Załącznik nr 1a Zestawienie

-Załącznik nr 2 wzór umowy;

-Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

-Załącznik nr 4 Wykaz dostaw

-Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

-Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej;

       

      Z up. Burmistrza

      Sekretarz Gminy

                                                                                                                                               mgr Leszek Pawlak

 

Liczba odwiedzin : 275
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-12-14 16:23:04
Czas publikacji: 2016-12-14 16:23:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak