Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych 

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: ZP.271.69.2016                                                                                                                           Oborniki Śląskie dnia: 2016-11-29

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie
w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych
,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

 Burmistrz Obornik Śląskich

    Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 316
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-11-29 15:21:59
Czas publikacji: 2016-11-29 15:21:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak