Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Dostawa, loco siedziba OSP Pęgów, aparatów oddechowych oraz termowentylatora dla OSP Pęgów w ramach działania „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śląskie” 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Dostawa, loco siedziba OSP Pęgów, aparatów oddechowych oraz termowentylatora dla OSP Pęgów w ramach działania „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śląskie”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawę, loco siedziba OSP Pęgów, aparatów oddechowych oraz termowentylatora dla OSP Pęgów w ramach działania „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śląskie”

 

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Jarczewska -  tel. (71) 310 35 19 w. 424

 

Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

 

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa, loco siedziba OSP Pęgów, aparatów oddechowych oraz termowentylatora dla OSP Pęgów w ramach działania „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śląskie”

Wspólny Słownik Zamówień:35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-09-23

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-09-16 do godz. 15:30.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-09-09

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

Załączniki:

01 Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym

02 Formularz oferty

03 Oświadczenie o spełnianiu warunków

 


Liczba odwiedzin : 361
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-09-09 14:17:22
Czas publikacji: 2016-09-09 14:17:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak