Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Dokumentacja Podstawowych Czynności Postępowania

Zapytanie ofertowe

o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 Euro

 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie

 

1)     Wartość szacunkowa:

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

59.999,58 zł (brutto) wartość netto: 48.780,15 zł netto, co w oparciu o uśredniony kurs euro 4,1749 daje równowartość 11.684,15 euro.

          Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 2016-02-26 na podstawie:

a)     cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło – wstępnego badania rynku (oferty wstępne);

b)    analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)     wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)    odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go
o wskaźnik inflacji,

e)     kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

 Marek Rakowski 

( podać dane pracownika)

Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………         

 

2)    Dla zamówień poniżej kwoty 2 000 euro, w dniu ………… r. zaproszono do udziału
w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

3)      Dla zamówień powyżej 2 000 euro, a poniżej 30 000 euro, w dniu 2016-08-09 zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez: publikację na Biuletynie Informacji Publicznej zaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (*)

4)    W terminie składania ofert, tj. do dnia 2016-08-17 do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Uwagi

Uwagi

1

AVIS Ekologiczne Place Zabaw

ul. Turystyczna 106

20-230 Lublin

-

Punktacja dla zadania

nr 1 – Morzęcin Wielki

-

-

2

P.P.H.U. MEVIUS

Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

18.179,40 zł

Punktacja dla zadania

nr 1 – Morzęcin Wielki

67,66 pkt

 

 

3

Zakład Stolarski

Waldemar Nowak

Zębowo, 64-310 Lwówek

12.300,00 zł

Punktacja dla zadania

nr 1 Morzęcin Wielki

 100,00 pkt

 

 

4

APIS Jadwiga Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

16.789,68 zł

Punktacja dla zadania

nr 1 Morzęcin Wielki

73,26 pkt

 

 

5

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

21.340,50 zł

Punktacja dla zadania

nr 1 Morzęcin Wielki

57,64 pkt

 

 

6

PBM SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 2

47-110 Kolonowskie 1

18.179,40 zł

Punktacja dla zadania

nr 1 Morzęcin Wielki

67,66 pkt

 

 

7

FreeKids s.c.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

16.936,44 zł

Punktacja dla zadania

nr 1 Morzęcin Wielki

72,62 pkt

 

 

 

1

AVIS Ekologiczne Place Zabaw

ul. Turystyczna 106

20-230 Lublin

10.590,00 zł

Punktacja dla zadania

nr 2 Pęgów

100,00 pkt

 

2

P.P.H.U. MEVIUS

Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

23.886,60 zł

Punktacja dla zadania

nr 2 Pęgów

44,33 pkt

 

3

Zakład Stolarski

Waldemar Nowak

Zębowo, 64-310 Lwówek

12.164,70 zł

Punktacja dla zadania

nr 2 Pęgów

87,06 pkt

 

4

APIS Jadwiga Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

11.258,19 zł

Punktacja dla zadania

nr 2 Pęgów

94,06 pkt

 

5

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

14.341,80 zł

Punktacja dla zadania

nr 2 Pęgów

73,84 pkt

 

6

PBM SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 2

47-110 Kolonowskie 1

19.282,71 zł

Punktacja dla zadania

nr 2 Pęgów

54,92 pkt

 

7

FreeKids s.c.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

13.692,49 zł

Punktacja dla zadania

nr 2 Pęgów

77,34 pkt

 

 

1

AVIS Ekologiczne Place Zabaw

ul. Turystyczna 106

20-230 Lublin

7.275,45 zł

Punktacja dla zadania

nr 3 Kuraszków

80,71 pkt

 

 

2

P.P.H.U. MEVIUS

Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

8.634,60 zł

Punktacja dla zadania

nr 3 Kuraszków

68,01 pkt

 

3

Zakład Stolarski

Waldemar Nowak

Zębowo, 64-310 Lwówek

7.589,10 zł

Punktacja dla zadania

nr 3 Kuraszków

77,37 pkt

 

 

4

APIS Jadwiga Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

5.872,02 zł

Punktacja dla zadania

nr 3 Kuraszków

100,00 pkt

 

5

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

7.798,20 zł

Punktacja dla zadania

nr 3 Kuraszków

75,30 pkt

 

6

PBM SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 2

47-110 Kolonowskie 1

7.158,60 zł

Punktacja dla zadania

nr 3 Kuraszków

82,03 pkt

 

7

FreeKids s.c.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

6.059,72 zł

Punktacja dla zadania

nr 3 Kuraszków

96,90 pkt

 

     

1

AVIS Ekologiczne Place Zabaw

ul. Turystyczna 106

20-230 Lublin

8.093,40 zł

Punktacja dla zadania

nr 4 Piekary

74,47 pkt

 

2

P.P.H.U. MEVIUS

Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

22.878,00 zł

Punktacja dla zadania

nr 4 Piekary

26,34 pkt

 

3

Zakład Stolarski

Waldemar Nowak

Zębowo, 64-310 Lwówek

6.027,00 zł

Punktacja d4la zadania

nr 4 Piekary

100,00 pkt

 

4

APIS Jadwiga Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

9.117,99 zł

Punktacja dla zadania

nr 4 Piekary

66,10 pkt

 

5

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

13.517,70 zł

Punktacja dla zadania

nr 4 Piekary

44,59 pkt

 

6

PBM SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 2

47-110 Kolonowskie 1

10.516,50 zł

Punktacja dla zadania

nr 4 Piekary

57,31 pkt

 

7

FreeKids s.c.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

13.492,02 zł

Punktacja dla zadania

nr 4 Piekary

44,67 pkt

 

 5)     Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

6)     Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

- numer zadania 1 numer oferty: 3

Zakład Stolarski

Waldemar Nowak

Zębowo, 64-310 Lwówek

Cena: 12.300,00 zł

- numer zadania 2 numer oferty: 1

AVIS Ekologiczne Place Zabaw

ul. Turystyczna 106

20-230 Lublin

Cena: 10.590,00 zł

- numer zadania 3 numer oferty: 4

APIS Jadwiga Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

Cena: 5.872,02 zł

- numer zadania 4 numer oferty: 3

Zakład Stolarski

Waldemar Nowak

Zębowo, 64-310 Lwówek

Cena: 6.027,00 zł

7)     Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

8)     W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

       Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych        

      Marek Rakowski – podinspektor ds. budownictwa

                     (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

9)      Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                              (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                         Martyna Ostaszewska                       

    (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

10)  Inne informacje:

Podpisy członków komisji do oceny oferty:

 

    Martyna Ostaszewska

inspektor ds. zamówień publicznych

…........................................................

Marek Rakowski

podinspektor ds. budownictwa

 

…........................................................

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-08-30                                                                               

 (*)niepotrzebne skreślić                                                                           Zatwierdzam wybór:     

 

Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną:                                                                       

                                                                                          Burmistrz Obornik Śląskich

 

                                                                                                 Arkadiusz Poprawa

 

Nr rejestru: ZP.271.46.2016, data 2016-08-30                                 

                                                                

 


Liczba odwiedzin : 400
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-08-31 15:55:56
Czas publikacji: 2016-08-31 16:17:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak