Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie większej niż 5 m3/d 

 

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

Zgłoszenie - druk 

Wymagane dokumenty

1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

2. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków

3. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:

- głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych

- chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego

4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji itp.)

5. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika

5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego – w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730do 1530 oraz w środę od 830 do 1630,
tel. (71) 310 – 35-19 wew. 434

Opłaty

1. Od wydania zezwolenia wynosi 120 zł.,
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy wnieść lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta: 13 95830009 0000 1007 2000 0016 – Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 672 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

 

 


Liczba odwiedzin : 366
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2016-08-30 13:11:29
Czas publikacji: 2016-09-26 12:55:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak