Zapytanie ofertowe pn.: Budowa przyłącza oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul. Dworcowej 26 w Obornikach Śląskich 

 

Zapytanie ofertowe na budowę przyłącza oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul. Dworcowej 26 w Obornikach Śląskich

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na budowę przyłącza oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul. Dworcowej 26 w Obornikach Śląskich 

 

I. Zamawiający:

Obornicki Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa 26                                             

55-120 Oborniki Śląskie

 II.                 Nazwa przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul. Dworcowej 26 w Obornikach Śląskich.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania. 

3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409).

III.               Tryb udzielania zamówienia:

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 IV.               Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy.

 V.                 Wymagania stawiane Wykonawcy:

Znajdują się w załączniku nr 1A do zapytania ofertowego. 

VI.               Sposób obliczania ceny:

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. 

2. Cenę ryczałtową należy traktować, jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy. 

3. Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 VII.            Opis kryteriów oceny oferty:

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena – 100%  

VIII.         Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna zawierać:

a)   pełną nazwę Oferenta

b)  adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP i REGON

c)   cenę oferowaną jak cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zapytania. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost z opisu zapytania, jak również nieujęte, a niezbędne do wykonania usługi.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Oferent.

Ofertę należy złożyć: pisemnie (adres: Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 26, 55 – 120 Oborniki Śląskie – sekretariat) lub elektronicznie (e-mail: karolina.ook@gmail.com) lub faksem (71 310 12 51)

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podawania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 310 12 51, osoba do kontaktu: Karolina Katan.

                                                                                                                                               Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury

                                                                                                                                                Halina Muszak

 ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik 1A Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 PW przyłącza i budowy kanalizacji deszczowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych inwestycji

Załącznik nr 5 Wzór umowy

- Załącznik nr 6 Przedmiar

- Załącznik nr 7 Projekt przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej PZT-KD 01

- Załącznik nr 8 Profil kanalizacji deszczowej KD02

- Załącznik nr 9 Protokół z narady koordynacyjnej 

 


Liczba odwiedzin : 383
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-08-26 09:30:59
Czas publikacji: 2016-08-26 10:49:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak