Zapytanie ofertowe na: „Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego - liściastego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr 2/12 AM-9 obręb Oborniki Śląskie, ul. Licealna, gmina Oborniki Śląskie”. 

 

Zapytanie ofertowe na: „Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego - liściastego pozyskanego
w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr 2/12 AM-9 obręb Oborniki Śląskie, ul. Licealna, gmina  Oborniki Śląskie”.

 

Gmina Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

 Znak sprawy: ZP.271.49.2016                                                                                                                                   Oborniki Śląskie,  23.08.2016 r.                                                                                                                                                                                                        

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zapytanie ofertowe na: „Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego - liściastego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr 2/12 AM-9 obręb Oborniki Śląskie, ul. Licealna, gmina  Oborniki Śląskie”.

 I.              Opis przedmiotu sprzedaży:

1. Przedmiotem sprzedaży jestdrewno opałowe liściaste twarde:

wyniki pomiaru surowca ul. Licealna w Obornikach Śląskich

nr sztuki

sortyment

dł/średnica

w korze/bez kory

masa [m3]

klasa
wymiarowa

uwagi

1

Js WD3

3,80/28

wk

0,78

III

wymaga odcięcia od opału

2

Js WD3

2,70/65

wk

2,41

III

wymaga odcięcia od opału

3

Js WD3

4,0/92

wk

1,45

III

wymaga odcięcia od opału

4

Js WD3

3,70/75

bk

1,28

III

wymaga odcięcia od opału

5

Js WD3

2,70/82

wk

2,94

III

wymaga odcięcia od opału

6

Js WD3

3,5/108

wk

0,39

III

wymaga odcięcia od opału

7

Js WC3

3,60/88

wk

1,97

III

wymaga odcięcia od opału

8

Js S4*

 

 

28,18

 

opał rozmieszczony w różnych częściach działki

       

39,4

 

 

 

2. Ustala się cenę minimalną, za którą Gmina Oborniki Śląskie chce sprzedać w/w drewno- 8.384,15 zł netto (osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 15/100 netto)

  Uwaga !

- Do obowiązku nabywcy drewna należy sprawdzenie terenu, na którym znajduje się drewno przeznaczone do sprzedaży.

- Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości składania reklamacji.

-Drewno opałowe nie jest złożone w regularne stosy.

- Drewno tartaczne wymaga zbierania i przycięcia.

-Po dokonaniu zakupu nabywca jest zobowiązany do samodzielnego załadowania i wywozu z miejsca składowania. Prace należy tak wykonać, aby nie spowodować żadnych szkód.

II.                Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena za realizację zakupu – waga 100%

III.             Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie nabywca z tytułu zakupienia drewna wraz ze zrywką, własnym załadunkiem i transportem w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zakupu drewna, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

IV.             Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia sprzedaży drewna do 2 września 2016 r.

 V.                Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia: 26.08.2016 r. do godz. 12:00

b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: „Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego - liściastego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr 2/12 AM-9 obręb Oborniki Śląskie, ul. Licealna, gmina  Oborniki Śląskie”.

VI.   Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VII.  Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

a: w zakresie formalnym:

1. Martyna Ostaszewska

tel.: (71) 310 35 19 w. 420, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

b: w zakresie merytorycznym:

1. Monika Wiszniowska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

tel.: (071) 310 35 19 w 434, e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl

 

                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                               Sekretarz Gminy

                                                                                 mgr Leszek Pawlak

                                                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki

01 Formularz ofertowy

02 Wzór umowy

 


Liczba odwiedzin : 529
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-08-23 15:13:43
Czas publikacji: 2016-08-23 15:22:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak