Zapytanie ofertowe: Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

Zapytanie ofertowe: Obsługa cateringowa  konferencji  podsumowującej projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

 

Znak sprawy: ZP.271.48.2016

  Oborniki Śląskie, 17.08.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Obsługa cateringowa  konferencji  podsumowującej projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji, która odbędzie się 7 września 2016r. w miejscowości Oborniki Śląskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

a)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić  ofertę cateringową w ilości odpowiadającej liczbie uczestników konferencji, tj. dla 40 osób.

b)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić niezbędne wyposażenie umożliwiające przygotowanie cateringu oraz zapewnić obsługę;

c)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić porządek, czystość, estetykę podania oraz właściwą temperaturę dań;

d)     Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić transport do miejsca konferencji w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 1, sala Urzędu Stanu Cywilnego (budynek B)

2) Usługa cateringu powinna składać się z:

A. Przerwy kawowej stałej (1030-1330):

- soki owocowe niegazowane minimum 2 rodzaje w kartonikach o poj. 1 litra, woda mineralna niegazowana butelka o poj. 0,5 l, kawa rozpuszczalna, minimum 3 rodzaje herbat oraz dodatki (cytryna, cukier, mleko);

- jednorazowe talerzyki plastikowe, kubeczki plastikowe, plastikowe sztućce, serwetki papierowe 3-warstwowe;

- obrus na stół szwedzki;

B. Lunchu w postaci szwedzkiego stołu

- przekąski bankietowo-konferencyjne (tartinki bankietowe – minimum 5 rodzajów)
- paszteciki z farszem mięsnym

- barszcz czerwony na ciepło

- naleśniki z serem, dżemem lub owocami na ciepło
- 2 rodzaje ciast (sernik, szarlotka)

- paluszki solone, suche ciastka

3) Katering powinien być dostępny od momentu rozpoczęcia, od godziny 10:30, aż do końca konferencji i uzupełniany na bieżąco przez cały czas trwania konferencji;

4) Szczegóły wydawania dań ciepłych zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu umowy.

5) Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości.

6) Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego ważnej książeczki zdrowia osób obsługujących catering dnia 07.09.2016 r.

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

III Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                              Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                               Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w dniu 7 września 2016 r. w godzinach od 1030 do 1330.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: pawlak@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-08-22 do godz. 10:30.

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Obsługa cateringowa  konferencji podsumowującej projektpn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026”, znak sprawy:
ZP.271.48.2016

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: pawlak@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisać „Obsługa cateringowa  konferencji”do e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Leszek Pawlak

tel. (071) 310 35 19 w. 447, e-mail pawlak@oborniki-slaskie.pl

Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

 Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Zaakceptowany wzór umowy

 

Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-08-17 10:40:34
Czas publikacji: 2016-08-17 11:16:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak