Zapytanie ofertowe pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie 

 

Zapytanie ofertowe pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.46.2016                                                                                                           Oborniki Śląskie, 2016-08-09

 

  Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie

 I.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na 4 place zabaw w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie”, zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi integralny załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zadanie częściowe nr 1

Doposażenie placu zabaw
w Morzęcinie Wielkim

Według przedmiaru od poz. 1 do poz. 3

Zadanie częściowe nr 2

Doposażenie placu zabaw
w Pęgowie

Według przedmiaru od poz. 1 do poz. 3

Zadanie częściowe nr 3

Doposażenie placu zabaw
w Kuraszkowie

Według przedmiaru od poz. 1 do poz. 3

Zadanie częściowe nr 4

Doposażenie placu zabaw
w Piekarach

Według przedmiaru poz. 1

 

    

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

 - Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca zobowiązuje się zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta sporządzone w języku polskim, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów

INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren inwestycji znajduje się w miejscowościach:

- Morzęcin Wielki, dz. nr 116 AM–1

- Pęgów, dz. nr 27/42 AM–1

- Kuraszków, dz. nr 113 AM–1

- Piekary, dz. nr 74/3 AM–1

 

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem oraz przedłożonymi warunkami gwarancji.

Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne były bezpłatne.

- Montaż urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania, zgodnych
z obowiązującymi normami, w tym normami bezpieczeństwa.  

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje korzystania z urządzeń oraz instrukcje serwisowe sporządzone w języku polskim.

- Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów Wykonawca będzie obowiązany przekazywać Zamawiającemu przed ich dostawą.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

 II.                Wymagany termin realizacji zamówienia:

- część I: do 30.09.2016 r.

- część II: do 30.09.2016 r.

- część III: do 30.09.2016 r.

- część IV: do 30.09.2016 r.

 III.             Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Należy wykazać co najmniej jedno zamówienie
o podobnym zakresie i załączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie tzn. referencje (przynajmniej do jednego wykazanego zamówienia).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz np. referencje.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 IV.              Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100% 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                              Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                               Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

V.      Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

3) Przy obliczaniu ceny Wykonawca powinien uwzględnić koszty dostawy urządzeń wraz z ich transportem i montażem.

VI.   Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres:

 maslej@oborniki-slaskie.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 17.08.2016 r. do godz. 10:00.

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie”.

 VII.          Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

 

-          Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

-          tel. (071) 310-35-19 w. 420 e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

VIII.       Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej: Referat Zamówień Publicznych.

 

Załączniki:

1)      Formularz ofertowy;

2)      Specyfikacja techniczna i przykładowe rysunki poglądowe urządzeń;

3)      Wzór umowy;

4)      Wykaz zrealizowanych inwestycji;

5)      Oświadczenie o spełnianiu warunków.

 - Przedmiar Morzęcin Wielki

- Przedmiar Pęgów

- Przedmiar Kuraszków

- Przedmiar Piekary

 

                                                                                 Zastępca Burmistrza

 

                                                                                                                                                                                     Henryk Cymerman           

 


Liczba odwiedzin : 431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-08-09 15:20:41
Czas publikacji: 2016-08-09 15:32:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak