Unieważnienie przetargu nieograniczonego na: Zakup i montaż wyposażenia w Publicznym Przedszkolu w Obornikach Śląskich. 

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Zakup i montaż wyposażenia w Publicznym Przedszkolu w Obornikach Śląskich.

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: ZP.271.41.2016/3                                                      Oborniki Śląskie dnia: 2016-07-11

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup i montaż wyposażenia w Publicznym Przedszkolu w Obornikach Śląskich.,

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie otworzył w części jawnej wszystkich ofert jakie zostały złożone w terminie określonym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 

Liczba odwiedzin : 494
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-07-11 14:37:46
Czas publikacji: 2016-07-11 14:37:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak