Zapytanie ofertowe: Sprzedaż drewna iglastego – świerkowego pozyskanego w ramach wycinki sanitarnej przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich 

 

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż drewna iglastego – świerkowego pozyskanego w ramach wycinki sanitarnej przy ul. Kasztanowej  w Obornikach Śląskich

 

Gmina Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

 Znak sprawy: ZP.271.36.2016                                                                     Oborniki Śląskie, dn. 07.06.2016 r.                                                                                                          

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Sprzedaż drewna iglastego – świerkowego pozyskanego w ramach wycinki sanitarnej przy ul. Kasztanowej  w Obornikach Śląskich”.                                                                                                                                                                                                    I. Opis przedmiotu sprzedaży:

1. Przedmiotem sprzedaży jest13,82 m3 drewna świerkowego sortyment WD - drewno świerkowe wielkowymiarowe, w tym 5, 26 m3 o cechach opału.

2. Szczegółowe dane wyników pomiarów drewna przedstawia poniższa tabela.

wyniki pomiaru surowca ul. Kasztanowa w Obornikach Śląskich

nr sztuki

sortyment

dł/średnica

w korze/bez kory

po redukcji
 na korę

masa [m3]

klasa
wymiarowa

uwagi

1

Św WD

13,4/29

wk

27

0,76

II

 

2

Św WD

15,1/31

wk

29

0,99

II

 

3

Św WD

14,8/34

wk

32

1,18

II

 

4

Św WD

8,70/40

bk

40

1,08

III

 

5

Św WD

14,4/35

wk

33

1,22

II

 

6

Św WD

12,7/30

wk

28

0,77

II

 

7

Św WD

14,9/39

wk

37

1,59

III

cechy opału

8

Św WD

12,6/35

wk

33

1,07

II

cechy opału

9

Św WD

6,80/34

wk

32

0,54

II

cechy opału

10

Św WD

13,1/47

wk

45

2,06

III

cechy opału

11

Św WD

10,7/50

wk

47

1,84

III

 

12

Św WD

8,50/35

wk

33

0,72

II

 

         

13,82

   

 

3. Ustala się cenę minimalną, za którą Gmina Oborniki Śląskie chce sprzedać w/w drewno- 3.100,00 zł brutto /trzy tysiące sto złotych/.

Uwaga !

Do obowiązku nabywcy drewna należy sprawdzenie terenu, na którym znajduje się drewno przeznaczone do sprzedaży (drewno znajduje się w kilku miejscach na działce- miejsce ścinki drzewa) oraz po dokonaniu zakupu samodzielne załadowanie i wywóz z miejsca składowania. Prace należy tak wykonać, aby nie spowodować żadnych szkód.

 III.             Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena za realizację zakupu – waga 100%

IV.             Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie nabywca z tytułu zakupienia drewna wraz ze zrywką, własnym załadunkiem i transportem w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zakupu drewna, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V.                Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia sprzedaży drewna  do 21.06.2016 r.

 VI.  Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia: 13.06.2016 r.  do godz. 10:00

b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: „Sprzedaż drewna iglastego – świerkowego pozyskanego w ramach wycinki sanitarnej przy ul. Kasztanowej  w Obornikach Śląskich”.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VIII.  Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

a: w zakresie formalnym:

1. Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

tel.: (71) 310 35 19 w. 420, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

b: w zakresie merytorycznym:

1. Monika Wiszniowska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

tel.: (071) 310 35 19 w 434, e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl

                                                                                                          Zastępca Burmistrza

                                                                                      Henryk Cymerman

                                                                                                  (podpis Kierownika Zamawiającego)

 Załączniki

01 Formularz ofertowy 

02 Wzór umowy

 


Liczba odwiedzin : 471
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-06-07 14:40:52
Czas publikacji: 2016-06-07 14:40:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak