Zapytanie ofertowe: Udzielenie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy „Przegląd muzyki folklorystycznej” 

 

Zapytanie ofertowe: Udzielenie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy „Przegląd muzyki folklorystycznej”

 

Oborniki  Śląskie, dnia 02.06.2016r.

               ZP.271.35.2016                 

                   (numer sprawy)                                                                                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.

Udzielenie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy „Przegląd muzyki folklorystycznej"

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego,

b)     ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)     ma obejmować całość zamówienia.

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy Przegląd muzyki folklorystycznej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej w dniu 16 lipca 2016 r., w czasie trwania imprezy plenerowej, w sposób zapewniający sprawną obsługę gości.

W zakres obsługi wchodzi:

a)      Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy) w kubkach plastikowych,

b)     Sprzedaż napojów bezalkoholowych,

c)      Przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnych z plenerowym charakterem imprezy,

d)     Sprzedaż lodów i słodyczy.

2.2 Wyłoniony w zapytaniu ofertowym Wykonawca otrzyma wyłączność na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 2.1 a-d.

2.3 Wyłączność nie obejmuje drobnego handlu spożywczego, typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, orzeszki itp. oraz produkty regionalne lokalnych wystawców, m.in. ciasta.

2.4 Wykonawca zapewnia na czas trwania imprezy:

- miejsca konsumpcyjnew ilości nie mniejszej niż na 500 osób (stoły, ławy z siedziskami pod parasolami lub zadaszeniem);

2.5. Wykonawca usługi musi posiadać kasę fiskalną.

2.6 Wykonawca zobowiązuje siędo utrzymania porządku i czystości w obrębie działaniausługi gastronomicznej, w tym uprzątnięcie po zakończeniu imprezy – nie później niż do godz. 12.00 w dniu 17.07.2016 r.

 3.      Wymagany termin realizacji zamówienia: 16 lipca 2016 r.

 4.      Termin związania ofertą: do dnia 16 lipca 2016 r.

 5.      Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

   - cena oferty –  80%

   - cena zaproponowanego menu dla konsumentów–  20%

     Najwyższa możliwa ocena – 100%

 6.      Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      formularz propozycji – załącznik nr 1,

b)      propozycja menu dla konsumentów - załącznik nr 2,

c)      kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę
do występowania w obrocie prawnym,

d)     zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3,

e)      oświadczenie o spełnianiu warunków- załącznik nr 4,

f)       Aktualna decyzja o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

g)      deklaracja, że Wykonawca będzie posiadał pozwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy w dniu 16 lipca 2016 r.

h)      dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji powyższych usług (np. referencje, listy gratulacyjne itp.)

i)        oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

7.      Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

 

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny za wyłączność obsługi gastronomicznej, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich, w tym koszty podatku VAT.

 8.      Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 5.

 9.      Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2016 r. do godziny 10.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, Punkt obsługi interesantów z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na Udzielenie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy Przegląd muzyki folklorystycznej”

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 10.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

- Martyna Ostaszewska, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

  11.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

 12.  Załączniki:

1)      Formularz oferty – (wg podanego wzoru)

2)      Propozycja menu dla konsumentów,

3)      Zaakceptowany wzór umowy,

4)      Oświadczenie o spełnianiu warunków,

5) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę
do występowania w obrocie prawnym,

6)      Aktualna decyzja o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

7)      Oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,

8)      Deklaracja, że Wykonawca będzie posiadał pozwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy w dniu 16 lipca 2016 r.,

9)  Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług o podobnym zakresie, np. referencje, listy gratulacyjne itp.

 

        Burmistrz Obornik Śląskich

 

       Arkadiusz Poprawa

              
                                                                                                                    

 

 

 


Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-06-02 13:44:48
Czas publikacji: 2016-06-02 13:50:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak