Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016 - 2026.  

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016 - 2026.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie

na lata 2016 - 2026.

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

  Marek Pendyk – inspektor ds. zamówień publicznych

  Tel. 71 310-35-19 w. 437; e-mail: pendyk@oborniki-slaskie.pl

 

 

Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe) – zapytanie ofertowe

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Zaproszenie z istotnymi warunkami zamówienia otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016 – 2026:

- ulotki – 100 szt.;

- odtwarzacze MP4 – 2 szt.;

- odtwarzacze MP3 - 2 szt.;

- pamięć masowa pendrive – 10 szt.;

- papier na dyplomy – 1 ryza;

wg specyfikacji zawartej w istotnych warunkach zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień:39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

- odtwarzacze, pendriwe, papier na dyplomy do 20 czerwca 2016 r.,

- ulotki do 31 lipca  2016 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-05-30 do godz. 15:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-05-23

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

Załączniki:

01 Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym

02 Załącznik nr 3_Formularz oferty

03 Załącznik nr 2_Logo

04 Załącznik nr 3_Zestawienie cen jednostkowych

05 Załącznik nr 4_Wzór umowy

06 Załącznik nr 5_Oświadczenie o spełnianiu warunków

 


Liczba odwiedzin : 523
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-05-23 10:52:11
Czas publikacji: 2016-05-23 10:52:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak