ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ 

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

Wzór wniosku

Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa, w tym przypadku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest między innymi udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu (mama, tata), zstępnemu (córka, syn) lub rodzeństwu.

 

Wymagane załączniki:

Brak

 

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

- 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata skarbowa: 17 zł – za pełnomocnictwo


Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść: na konto Urzędu Miejskiego nr 13 9583 0009 1007 2000 0016

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1 budynek B,

Osoba odpowiedzialna:

Monika Wawrzak, inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 71 310 29 26; 71 310 35 19 wew. 451

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychdla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 487)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Uwagi:

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia,

2) wniesienie opłaty,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

4) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

5) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

6) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 


Liczba odwiedzin : 439
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Wawrzak Monika
Osoba odpowiedzialna za informację : Wawrzak Monika
Czas wytworzenia: 2016-05-19 14:43:06
Czas publikacji: 2016-05-19 14:43:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak