Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Dostawa urn wyborczych dla Gminy Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Dostawa urn wyborczych dla Gminy Oborniki Śląskie

 

                                                 

SPROSTOWANIE DOKUMENTACJI PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

 

                                                                                                                                                         Oborniki Śląskie, 19.05.2016 r.

ZP.271.27.2016

(znak sprawy)

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urn wyborczych dlaGminy Oborniki Śląskie.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającegonastępujące urny wyborcze:

1) Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – 6 sztuk.

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,81 m ³, założona grubość ścian: 3 mm.

2) Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 6 sztuk. Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,8 m ³, założona grubość ścian: 3 mm.

3) Urny wyborcze pomocnicze (przenośne) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej – 3 sztuki. Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,11 m³, założona grubość ścian: 3 mm.

- Dostarczone urny muszą odpowiadać wymogom technicznym i wizualnym, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r. poz. 312) oraz uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych.

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 14.287,00 zł brutto; 11.615,45 zł netto; 2.782,21 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 06.05.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 09-05-2016 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie pod adresem: http://bip.oborniki-slaskie.pl.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

1

Wytwarzanie Artykułów z METAPLEXU

Jerzy Niemczyk

ul. Mielnickiego 11

43-382 Bielsko-Biała

16.051,50 zł

70,64

2

CARO Piotr Krajewski

ul. Leśna 23

18-305 Szumowo

18.435,00 zł

61,51

3

Centrum Obsługi Komisji Wyborczych

Reguły

ul. Królewska 5

05-816 Michałowice

12.144,00 zł

93,37

4

„DRZEWIARZ-BIS

Sp. z o.o.”

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipno

16.051,50 zł

70,64

5

Key Company Sp. z o.o.

ul. Usługowa 4

15-522 Białystok -Zaścianki

13.069,98 zł

86,76

6

SUNGRAF II

Mirosława Zasadna

ul. Okszowska 41

22-100 Chełm

11.844,90 zł

95,73

7

Interplastic

Roger Żółtowski

Tuchom

ul. Gdyńska 45

80-209 Chwarzczyno

14.239,71 zł

79,63

8

BARTGRAFIC

Bartosz Kosiba

ul. Składowa 10

62-081 Przeźmierowo

12.841,17 zł

88,31

9

GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut

ul. Ofiar Katynia 37

37-450 Stalowa Wola

 

12.177,00 zł

93,12

10

MD-PLUS

Daniel Urbaniak

ul. Kolejarska 14

63-400 Ostrów Wielkopolski

12.621,84 zł

89,84

11

REDIS CENTRUM REKLAMY

Ewa Kłosińska

Pl. Zwycięstwa 2

56-400 Oleśnica

11.992,50 zł

94,55

12

KONCEPT

 Elżbieta Hajder

Wólka Sokołowska 237

36-050 Sokołów Małopolski

 

11.339,43 zł

100,00

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

         KONCEPT Elżbieta Hajder

         Wólka Sokołowska 237

         36-050 Sokołów Małopolski

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

   Martyna Ostaszewska

  (podpis pracownika prowadzącego prace)

         Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                            (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                      Martyna Ostaszewska

                                                                      ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

        Nr rejestru: ZP.271.27.2016 data: 19.05.2016 r.

 

Załączniki:

- Błędny protokół

- Uaktualniony protokół

- Uzasadnienie korekty protokołu

 

                                                                                                                                                                                  Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                      Henryk Cymerman                                   

                                                     (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 

Liczba odwiedzin : 1744
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-05-18 12:17:32
Czas publikacji: 2016-05-19 11:39:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak