Zapytanie ofertowe: Sprzedaż drewna opałowego - liściastego pozyskanego w ramach wycinki w pasach dróg gminnych w Wielkiej Lipie, gmina Oborniki Śląskie 

 

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż drewna opałowego - liściastego pozyskanego w ramach wycinki w pasach dróg gminnych w Wielkiej Lipie, gmina  Oborniki Śląskie

 

Gmina Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

 Znak sprawy: ZP.271.30.2016                                                                                                                 Oborniki Śląskie,  16.05.2016 r.                                                                                                                     

                                                                                                   

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:„Sprzedaż drewna opałowego - liściastego pozyskanego w ramach wycinki w pasach dróg gminnych w Wielkiej Lipie, gmina  Oborniki Śląskie”.

 I.              Opis przedmiotu sprzedaży:

1.Przedmiotem sprzedaży jestdrewno opałowe liściaste:

- działka nr 20 AM-2

1) 4,5 mp- grusza,

2) 2,1 mp-grochodrzew,

3) 1,0 mp- kasztanowiec

4) 0,8 mp- lipa

- dz nr 252/2 AM-2

1) 17,2 mp grochodrzew

RAZEM: 25,6 mp

 

II. Ustala się cenę minimalną, za którą Gmina Oborniki Śląskie chce sprzedać w/w drewno- 1.898,42 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 42/100 złote)

 

Uwaga !

Do obowiązku nabywcy drewna należy sprawdzenie terenu, na którym znajduje się drewno przeznaczone do sprzedaży (drewno znajduje się w kilku miejscach na działkach- miejsce ścinki drzewa) oraz po dokonaniu zakupu samodzielne załadowanie i wywóz z miejsca składowania. Prace należy tak wykonać, aby nie spowodować żadnych szkód.

 III.             Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena za realizację zakupu – waga 100%

IV.             Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie nabywca z tytułu zakupienia drewna wraz ze zrywką, własnym załadunkiem i transportem w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zakupu drewna, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 V.                Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia sprzedaży drewna  do 23 maja 2016  r.

 VI.             Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia: 19.05.2016 r. do godz. 10:00

b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: „Sprzedaż drewna opałowego- liściastego pozyskanego w ramach wycinki w pasach dróg gminnych w Wielkiej Lipie, gmina  Oborniki Śląskie”.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VIII.  Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

a: w zakresie formalnym:

1. Martyna Ostaszewska

tel.: (71) 310 35 19 w. 420, e-mail:

b: w zakresie merytorycznym:

1. Monika Wiszniowska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

tel.: (071) 310 35 19 w 434, e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl

                                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                             Sekretarz Gminy Oborniki Ślaskie

                                                                                                                                     mgr Leszek Pawlak

                                                                                                                               (podpis Kierownika Zamawiającego)

 Załączniki

01 Formularz ofertowy 

 


Liczba odwiedzin : 579
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-05-16 15:18:44
Czas publikacji: 2016-05-16 15:18:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak