Dostawa urn wyborczych dla Gminy Oborniki Śląskie 

 

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa urn wyborczych dla Gminy Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.27.2016                                                                                                Oborniki Śląskie, 09.05.2016 r.       

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa urn wyborczych dla Gminy Oborniki Śląskie

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urn wyborczych dlaGminy Oborniki Śląskie.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającegonastępujące urny wyborcze:

1) Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – 6 sztuk.

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,81 m ³, założona grubość ścian: 3 mm.

2) Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 6 sztuk. Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,8 m ³, założona grubość ścian: 3 mm.

3) Urny wyborcze pomocnicze (przenośne) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej – 3 sztuki. Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,11 m³, założona grubość ścian: 3 mm.

- Dostarczone urny muszą odpowiadać wymogom technicznym i wizualnym, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r. poz. 312) oraz uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych.

- Zamawiający jednocześnie wymaga:

a) W urnach wyborczych powinny być stosowane podkładki filcowe. Dopuszczalne jest zastosowanie podkładek np. gumowych, jednakże z zastrzeżeniem, że podkładki te będą na tyle cienkie, że nie spowoduje to zwiększenia wysokości urn wyborczych.

b) Niedopuszczalne jest zagięcie górnych krawędzi ścian urny wyborczej na zewnątrz, co spowoduje m.in. zwiększenie wymiarów pokrywy urny wyborczej. Dopuszczalne jest zagięcie górnych krawędzi boków urny wyłącznie do jej wnętrza.

Zamawiający dopuszcza wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

c) Urna wyborcza musi być wykonana w taki sposób, by możliwe było, poza zablokowaniem pokrywy urny wyborczej za pomocą nakrętek wkręcanych albo mechanizmów odciąganych, ewentualne stosowanie plomb innych niż naklejanych. W przypadku urn wyborczych, w których zastosowano mechanizm blokujący w postaci nakrętek wkręcanych z otworem („oczkiem”) umożliwiającym przełożenie przez ten otwór plomby (np. metalowej, plastikowej, linkowej,…) oraz zamontowaniu rączki również w sposób umożliwiający przełożenie przez nie plomby, nie ma konieczności umieszczenia w jej bokach i pokrywie dodatkowych otworów na przełożenie plomby. Natomiast, gdy do zablokowania pokrywy urny wyborczej zastosowane zostaną mechanizmy odciągane zamiast zakręcanych lub zamontowane będą rączki całkowicie przylegające do jej boków, co uniemożliwi przełożenie przez nie plomby, to konieczne jest umieszczenie w ściankach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby. Ewentualne otwory nie mogą być zbyt duże, co mogłoby spowodować osłabienie konstrukcji urny. Urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach Państwowej Komisji Wyborczej jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów.

- Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 24 miesiące.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób

      Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                            Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2016 r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-05-16 do godz. 10:00

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Dostawa urn wyborczych dla Gminy Oborniki Śląskie,znak sprawy: ZP.271.27.2016

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisaćDostawa urn wyborczych dla Gminy Oborniki Śląskiedo e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

 

Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy;

- Zaakceptowany wzór umowy;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków;

- Załącznik nr 4 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

       

      Zastępca Burmistrza

 

      Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 1204
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-05-09 10:18:33
Czas publikacji: 2016-05-09 10:18:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak