Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.:

Przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

 

                                                                                                                                   Oborniki Śląskie, 29.04.2016 r.

                  ZP.271.25.2016

                  (znak sprawy)

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120Oborniki Śląskie

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem

 

Przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie związane z realizacją Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Ilość oraz lokalizacja przeznaczonych do usunięcia wyrobów zawierających azbest wynika ze złożonych przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich deklaracji w związku z konkursem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia wynosi około 63,44 Mg, w tym 29,49 Mg płyt azbestowo-cementowych falistych stanowiących element budynku oraz 33,95 Mg płyt azbestowo cementowych falistych zdeponowanych na posesji luzem. Natomiast ich lokalizacja (miejscowość, ulica i numer domu oraz numer działki wraz szacowaną ilością na poszczególnych nieruchomościach) została przedstawiona w formie tabelarycznej jako załącznik do powyższego wniosku (załącznik nr 1).

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

   37.618,00 zł (brutto);  34.831,48 zł (netto), co w oparciu o uśredniony kurs euro 4,1749 daje równowartość 8.343,07 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 11.04.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło – wstępnego badania rynku (oferty wstępne);

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

- Monika Wiszniowska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

                                                   ( podać dane pracownika)

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………         

 

Dla zamówień poniżej 30 000 euro, w dniu 19-04-2016 r. opublikowano zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie: http://bip.oborniki-slaskie.pl

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena oferty brutto

Cena za 1Mg: zbieranie, transport
i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest

Cena za 1Mg: demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest

 

1

EKO24

Barbara Plewko

ul. Królowej Jadwigi 1

74-400 Dębno

28.325,00 zł

400,00 zł

500,00 zł

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

„T-tel” Tomasz Wieczorek

ul. Podgórze 20/2

43-300 Bielsko-Biała

30.992,54 zł

307,80 zł

669,60 zł

3

E-PIK

Usługi Ekologiczne Sp. z o.o.

ul. Brodowska 28

63-000 Środa Wielkopolska

48.340,32 zł

567,00 zł

783,00 zł

 

4

Środowisko i Innowacje

 Sp. z o.o.

28-142 Tuczępy, Dobrów 8

29.713,18 zł

378,00 zł

572,40 zł

5

Z.G.K. „GRONEKO”

Marcin Gronowski,

Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

31.791,05 zł

501,12 zł

501,12 zł

 

6

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne

Danuta Hofman

ul. Arkuszowa 65/43

01-934 Warszawa

26.589,30 zł

348,84 zł

500,04 zł

7

Paź Bogusław

AUTO-ZŁOM

Usługi Pogrzebowe „EDEN”

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

33.583,60 zł

455,00 zł

615,00 zł

8

 

„EKO-MIX”

Konstanty Spurek

ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław

 

29.370,00 zł

372,60 zł

567,00 zł

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman

ul. Arkuszowa 65/43

01-934 Warszawa

9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

- Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

 10.  W rozstrzygnięciu postępowania uczestniczyli:

   Monika Wiszniowska - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

   Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych      

                     (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych 

Monika Wiszniowska - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)                                                                                  

       Martyna Ostaszewska

        Monika Wiszniowska

( podpis pracownika prowadzącego prace)

 12.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                           (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                   Martyna Ostaszewska                          

                                                             (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

13.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną:

      Nr rejestru: ZP.271.25.2016 data: 29-04-2016 r.

                            

                                                                                                             Z up. Zastępca Burmistrza

 

                                                                                                                 Henryk Cymerman

 

Liczba odwiedzin : 539
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-04-29 14:28:29
Czas publikacji: 2016-04-29 14:28:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak