Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie  

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie

 

                                                                                                                                       Oborniki Śląskie, 19.04.2016 r.

                ZP.271.23.2016

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa materiałów promującychGminę Oborniki Śląskie.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającegonastępujące gadżety reklamowe: zawieszki zapachowe w kształcie choinki, kubki, parasole, smycze.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przedstawienia go przed przystąpieniem do druku do weryfikacji Zamawiającemu.

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu  zawieszek zapachowych w kształcie choinki lub logo gminy Oborniki Śląskie:

- Wariant cenowy dla 500 sztuk lub wariant cenowy dla 1000 sztuk

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu kubków:

- Kubek ceramiczny z uszkiem – 200 sztuk

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu parasoli

- ilość: 50 sztuk

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu smyczy z nadrukiem

-      ilość: 500 sztuk

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 6.000,00 zł brutto; 4.878,05 zł netto; 1.168,42 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 11.04.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 12-04-2016 r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

1

SELL NET

Jarosław Kóska

MARKA: Promovera

ul. Sielska 17A

60-129 Poznań

5.841,50

100,00

2

Brave Design

Jacek Bartosik

ul. Piwniczna 7b/4

55-100 Trzebnica

 

6.674,00

87,53

3

Media Consulting Agency

Irina Chicherina

ul. Słotna 5

53-023 Wrocław

5.842,50

99,98

 

4

Studio Siedem

Żóltowski Grzegorz

ul. Myślenicka 186

30-698 Kraków

7.120,00

82,04

7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

SELL NET

Jarosław Kóska

MARKA: Promovera

ul. Sielska 17A

60-129 Poznań

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

        Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych

 

                                                                                                     Katarzyna Jarczewska

                                                                                                      Martyna Ostaszewska

     ( podpis pracownika prowadzącego prace)

         Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                            (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                     Martyna Ostaszewska

        ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

        Nr rejestru: ZP.271.23.2016 data: 19.04.2016 r.                                                                              

                                                                                                             Zastępca Burmistrza

 

                                                                                                              Henryk Cymerman                           

 


Liczba odwiedzin : 491
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-04-25 10:58:08
Czas publikacji: 2016-04-25 10:58:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak