Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie  

 

Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.23.2016                                                                                                    Oborniki Śląskie, 12.04.2016 r.       

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa materiałów promującychGminę Oborniki Śląskie.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającegonastępujące gadżety reklamowe: zawieszki zapachowe w kształcie choinki, kubki, parasole, smycze.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przedstawienia go przed przystąpieniem do druku do weryfikacji Zamawiającemu.

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu  zawieszek zapachowych w kształcie choinki lub logo gminy Oborniki Śląskie:

Wykonana z materiału dobrej jakości. Jest to celuloza z dodatkiem bawełny, dzięki czemu świetnie przyjmuje kompozycję zapachową, co powoduje, że w 100 % oddaje oryginalny zapach.

- kształt – choinka z logiem Gminy oraz napisem „Tu mi się podoba Gmina Oborniki Śląskie”

- kolor – zielony z żółtym logiem i napisem „Tu mi się podoba”+ Gmina Oborniki Śląskie

- kolor – żółty z zielonym logiem i napisem „Tu mi się podoba „+ Gmina Oborniki Śląskie

- kolor – szary z zielonym logiem i napisem „Tu mi się podoba „+ Gmina Oborniki Śląskie

- Wariant cenowy dla 500 sztuk

- Wariant cenowy dla 1000 sztuk

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu kubków:

- Kubek ceramiczny z uszkiem – 200 sztuk

- Wymiary: Wysokość 11 cm, średnica górna 8,5 cm, średnica dolna 6 cm

- Pojemność 300 ml

- Odporny na działanie zmywarki, mikrofalówki

- Nadruk:  1 logotyp – pełen kolor (logo Gmina Oborniki Śląskie + napis Tu mi się podoba!);

- Kolor - wypełnienie zewnętrzne:

 I wariant jasny zielony (150 szt.), biały (50 szt.)

 II wariant jasno niebieski przechodzący w ciemno niebieski (150 szt.), biały (50 szt.)

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu parasoli

- ilość: 50 sztuk

- kolorystyka: dwa warianty (ciemny zielony z herbem Obornik Śląskich oraz napisem „Tu mi się podoba”  oraz żółty z herbem i napisem)

- dane techniczne:

  • Wysokość parasola: 90 cm
  • Średnica czaszy: 103 cm
  • Rączka, laska i kolce drewniane
  • Metalowe szyny

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu smyczy z nadrukiem

-      smycz reklamowa wraz z nadrukiem

-      szerokość: 1,5 cm

-      długość: 45 cm

-      odporne na działanie pralki, warunków atmosferycznych

-      nadruk dwustronny  logotyp – pełen kolor (logo Gminy Oborniki Śląskie + napis „Tu mi się podoba!”)

-      kolor: żółto – zielony

-      ilość: 500

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wariantowej.

III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                  Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29 kwietnia 2016 r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-04-18 do godz. 09:00

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie,znak sprawy: ZP.271.23.2016

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisaćWykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskiedo e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

 

 

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W WERSJI PDF

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W WERSJI PDF PO KOREKCIE

 

Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy;

- FORMULARZ OFERTOWY PO KOREKCIE

- Oświadczenie o spełnianiu warunków;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności      gospodarczej;

 

Zastępca Burmistrza

 Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 572
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-04-12 14:49:31
Czas publikacji: 2016-04-15 13:46:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak