Unieważnienie zapytania ofertowego pn.: Zatrudnienie biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego pn.:

Zatrudnienie biegłego rewidenta  w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

                                                                                                                                                           Oborniki Śląskie, 12.04.2016 r.

                ZP.271.20.2016

                ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

1)      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi biegłego rewidenta polegające na opiniowaniu i zatwierdzaniu sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego
z realizacji projektu (wzór sprawozdania i protokół z badania sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia). Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, finansowane ze środków Unii Europejskiej

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 2.000,00 zł brutto; 1.626,02 zł netto; 389,48 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 01.04.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło…………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

             (podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 01-04-2016 r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

1

LEXUS AUD|T SPÓŁKA z o.o.

31-422 Kraków
ul. Powstańców 254

3.687,54 zł

2

AUDIT LAB SP. Z O.O.

ul. Armii Krajowej 15/7

45-071 Opole

11.623,50 zł

3

GRUPA GOMUŁKA – Audyt Spółka z o.o.

Spółka k.

ul. Jana Matejki 4

40-077 Katowice

6.765,00 zł

4

„AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

ul. Spółdzielców 3

62-510 Konin

6.642,00 zł

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.     Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

        Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

9. W  rozstrzygnięciu postępowania uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

10. Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a

- Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                                                                                                          Leszek Pawlak

 (podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                      Martyna Ostaszewska                               

(podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 11.      Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.20.2016; data: 12.04.2016 r.

 

                                                                                            Burmistrz Obornik Śląskich

 

                                                                             Arkadiusz Poprawa      

 

 


Liczba odwiedzin : 774
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-04-12 08:59:49
Czas publikacji: 2016-04-12 08:59:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak