Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: Załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05

 

Numer ogłoszenia: 36933 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów - t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) zgromadzonych na działce o nr 2/3, obręb geodezyjny Golędzinów, gmina Oborniki Śląskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów - t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) zgromadzonych na działce o nr 2/3, obręb geodezyjny Golędzinów, gmina Oborniki Śląskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). II. Charakterystyka osadów - Osady pochodzą z lat 2010-2014 z procesów oczyszczania ścieków komunalnych przeprowadzonych w oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 41 i ul. II Armii Wojska Polskiego w Obornikach Śląskich oraz z miejscowości Kowale. - Szacowana ilość odpadów do wywiezienia: objętość: 996 m3, tj. 880 Mg (na podstawie obliczeń geodety w terenie). - Obecnie osady zgromadzone są w pryzmach na terenie w/w. działki. - Wskazane wyżej ilości odpadów należy traktować orientacyjnie, tym samym wielkość może ulec zmianie. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie przed oszacowaniem kosztów oraz złożenia oświadczenia o dokonaniu wizji (Załącznik nr 3). Ponadto z uwagi na powyższe i gromadzenie osadów na otwartym terenie oraz specyfiki obszaru podmioty zainteresowane wykonywaniem przedmiotu mogą dokonać wizji w terenie w dogodnym terminie ustalonym z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, jednakże po jej zakończeniu podmiot może złożyć zapytania stosownie do form porozumiewania się określonych w postępowaniu. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania zasad uczciwej konkurencji. - Przed zgromadzeniem na ww. działce, odpady zostały poddane: - Fermentacji w OKF i prasowaniu (Oczyszczalnia Ścieków, ul. Grunwaldzka 41, Oborniki Śląskie), - Stabilizacji na poletkach osadowych (Oczyszczalnie Ścieków, ul. II Armii WP, Oborniki Śląskie oraz w Kowalach). (Załącznik nr 4- mapa) (Załącznik nr 5 - sprawozdanie z badań osadów ściekowych zgromadzonych na przedmiotowej działce z dnia 29 lutego 2016 r.) (Załącznik nr 6 - analiza fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna przedmiotowych osadów ściekowych z lat 2010-2014) III. Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia - Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji i obowiązującymi przepisami prawa wskazanymi w pkt I. - Zamówienie obejmuje załadunek, każdorazowe zważenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wywóz oraz zagospodarowanie osadów na terenie województwa dolnośląskiego we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w pkt I. - Ważenie odbywać się będzie na legalizowanej wadze zlokalizowanej przy Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie, gm. Oborniki Śląskie. - Osad musi być wywożony szczelnymi kontenerami podstawionymi przez Wykonawcę na miejsce zgromadzonych odpadów. - Za załadunek, transport i unieszkodliwienie odpowiada Wykonawca. Osady winny być załadowane, przetransportowane przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju sprzętu Wykonawcy, tym samym Wykonawca zapewnia na własny koszt kontenery, sprzęt do załadowania osadów i przetransportowania ich do miejsca zagospodarowania oraz pozostały niezbędny sprzęt. - Załadunku do podstawionych kontenerów dokonywać będą pracownicy Wykonawcy. - Wykonawca gwarantuje, iż usługa transportu osadów będzie wykonywana zgodnie z niniejszą SIWZ i obowiązującymi przepisami. - Wykonawca zapewniając załadunek i transport osadu musi wziąć pod uwagę gabaryty pojazdu i uwzględnić: - Specyfikę dojazdu do miejsca gromadzenia osadów; - Specyfikę warunków i miejsca gromadzenia osadów; - Potwierdzenie przyjęcia osadów odbywać się będzie na podstawie Karty przekazania odpadu (zgodniej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na koniec każdego tygodnia potwierdzonych kart wagowych. - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów w terminie 7 dni od dnia wywiezienia wszystkich odpadów. - Zamawiający nie dopuszcza odzysku osadów wskazanego w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. - Z chwilą wywiezienia odpadów z terenu wskazanej działki wszelką odpowiedzialność za wywożony osad przejmuje Wykonawca z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawcy. - Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. - Wykonawca gwarantuje, że środki chemiczne oraz inne materiały użyte do realizacji zamówienia są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. IV. Standard sanitarny wykonywania usług - Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać pojazdy oraz urządzenia służące do realizacji przedmiotu zamówienia we właściwym stanie sanitarnym i technicznym. Pojazdy i urządzenia muszą być: - sprawne, - posiadać aktualne badania techniczne, - zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas załadunku i transportu, - dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy. - Kontenery winny być szczelne, a ponadto za każdym razem podstawienia do załadunku muszą być czyste i pozbawione resztek odpadów. - Przy załadunku, transporcie, wyładunku odpadów Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości. W przypadku naruszenia tej zasady ma obowiązek natychmiast usunąć zabrudzenie i niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Zamawiającego. - W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy, umożliwiający realizacje usługi w prawidłowy sposób..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: - przedłożonego oświadczenia Wykonawcy; - aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów organu właściwego odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów, w tym odpadów o kodzie 19 08 05, - aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów organu właściwego odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, w tym odpadów o kodzie 19 08 05, - aktualnego zezwolenia na transport odpadów organu właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługę polegającą na odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów o kodzie 19 08 05 w ilości min. 750 Mg/rok. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz usług< popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Skrócenie terminu realizacji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 Wzór umowy

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o wizji lokalnej

- Załącznik nr 4 Mapa

- Załącznik nr 5 Sprawozdanie z badań osadów ściekowych

- Załącznik nr 6 Analiza fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna przedmiotowych osadów ściekowych z lat 2010-2014

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Załącznik nr 8 Wykaz usług

- Załącznik nr 9 Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia

- Załącznik nr 10 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 11 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 12 Sposób składowania

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

- Odpowiedź na pytania do przetargu

 

                                                                                                                      BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                        Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 715
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-04-08 15:21:55
Czas publikacji: 2016-04-14 15:29:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak