Zapytanie ofertowe: Zatrudnienie biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

Zapytanie ofertowe: Zatrudnienie biegłego rewidenta  w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

 

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014- 2020

Znak sprawy: ZP.271.20.2016

         Oborniki Śląskie, 01.04.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Zatrudnienie biegłego rewidenta  w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi biegłego rewidenta polegające na opiniowaniu i zatwierdzaniu sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu (wzór sprawozdania i protokół z badania sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia). Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Aby spełnić ten warunek należy aktualnie być  zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Biegłych Rewidentów, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. 2015, poz. 1011).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załączonego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów

 

2

Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                    Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                     Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia
30 sierpnia 2016 r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-04-07 do godz. 10:30.

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zatrudnienie biegłego rewidenta  w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, znak sprawy:
ZP.271.20.2016

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisać Zatrudnienie biegłego rewidentado e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Leszek Pawlak

tel. (071) 310 35 19 w. 447, e-mail pawlak@oborniki-slaskie.pl

Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Wzór sprawozdania i protokół z badania sprawozdania

                                                                                                                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                                                Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 968
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-04-01 14:14:55
Czas publikacji: 2016-04-01 14:38:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak