Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pl w oparciu o obecny system zarządzania w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

Rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pl w oparciu o obecny system zarządzania
w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

                                                                                                                                  Oborniki Śląskie, 21.03.2016 r.

                ZP.271.19.2016

                     ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

1)      Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pl w oparciu
o obecny system zarządzaniaCMS Drupal 7. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

2)      Zakres rozbudowy serwisu będzie obejmował:

a)      Stworzenie podstrony (zakładki) dotyczącej realizacji programu rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie w ramach istniejącej struktury informacyjnej serwisu.

a)      Uruchomienie trzech gier edukacyjnych (memory, puzzle, kolorowanka). Gry muszą być osadzone na wskazanych przez Zamawiającego podstronach serwisu.

Memory
Pamięciowa gra na czas polegająca na odsłanianiu zakrytych obrazków i dobieraniu ich w pary. Obrazki (tj. zdjęcia) dostarczy Zamawiający. Gra musi mieć co najmniej trzy poziomy trudności (łatwy – 10 par, średni – 15 par, trudny – 20 par).

Puzzle

Gra na czas polegająca na układaniu puzzli z dostępnego zestawu obrazków. Grający musi  mieć możliwość wyboru obrazka do ułożenia spośród co najmniej trzech dostępnych.

Kolorowanka

Gra polegająca na pokolorowaniu czarno-białego budynku.

b)      Odświeżenie szaty graficznej.

Wykonawca wykona projekt graficzny w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym i wdroży go w oparciu o obecnie funkcjonujący system zarządzania treścią (CMS Drupal 7).

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 6.000,00 zł brutto, 4.878,05 zł netto, 1.168,42 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 14.03.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 14-03-2016 r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

1

dotthe.it Sp. z o.o.

 

ul. A. Struga 26

90-513 Łódź

16.851,00 zł

35,61

2

VOBACOM

Sp.  z o.o.

ul.Wschodnia 36 D

87-100 Toruń

5.999,94 zł

100,00

3

Platforma Biznesu

Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 52

36.900,00 zł

16,26

4

Ermlab Sp. z o.o.

ul. Trylińskiego 14

10-683 Olsztyn

6.763,77 zł

88,71

 

5

NetCore Labs

Sp. z o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 20

56-100 Wołów

 

9.102,00 zł

65,92

 

7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

VOBACOM Sp.  z o.o.

ul. Wschodnia 36D

87-100 Toruń

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

  1. Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

Leszek Pawlak - Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Leszek Pawlak - Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

         Izabela Banach-Szymanek

 

                                                                                                             Leszek Pawlak

                                                                                                    Izabela Banach-Szymanek                

     ( podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                        Martyna Ostaszewska

      ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

 

Nr rejestru: ZP.271.19.2016 data: 21.03.2016 r.

    Burmistrz Obornik Śląskich

  Arkadiusz Poprawa

( podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 


Liczba odwiedzin : 465
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-03-21 15:18:33
Czas publikacji: 2016-03-22 13:48:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak