Zapytanie ofertowe: Rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pl w oparciu o obecny system zarządzania w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

Zapytanie ofertowe: Rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pl w oparciu o obecny system zarządzania
w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

Znak sprawy: ZP.271.19.2016

  Oborniki Śląskie, 14.03.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pl  w oparciu o obecny system zarządzania
w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1)      Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pl  w oparciu
o obecny system zarządzaniaCMS Drupal 7. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

2)      Zakres rozbudowy serwisu będzie obejmował:

a)      Stworzenie podstrony (zakładki) dotyczącej realizacji programu rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie w ramach istniejącej struktury informacyjnej serwisu.

b)      Uruchomienie trzech gier edukacyjnych (memory, puzzle, kolorowanka). Gry muszą być osadzone na wskazanych przez Zamawiającego podstronach serwisu.

-Memory:
Pamięciowa gra na czas polegająca na odsłanianiu zakrytych obrazków i dobieraniu ich
w pary. Obrazki (tj. zdjęcia) dostarczy Zamawiający. Gra musi mieć co najmniej trzy poziomy trudności (łatwy – 10 par, średni – 15 par, trudny – 20 par).

-Puzzle:

Gra na czas polegająca na układaniu puzzli z dostępnego zestawu obrazków. Grający musi  mieć możliwość wyboru obrazka do ułożenia spośród co najmniej trzech dostępnych.

- Kolorowanka

Gra polegająca na pokolorowaniu czarno-białego budynku.

c)      Odświeżenie szaty graficznej.

Wykonawca wykona projekt graficzny w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym i wdroży go w oparciu o obecnie funkcjonujący system zarządzania treścią (CMS Drupal 7).

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

III Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się wiedzą
i doświadczeniem w projektowaniu i wykonywaniu stron internetowych w oparciu
o system zarządzania CMS Drupal 7 oraz wykonywaniu gier edukacyjnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku wykaz usług, popartych odpowiednimi oświadczeniami, na przykład referencjami.

 

3

Potencjał techniczny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                             Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                               Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 25 kwietnia 2016 r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-03-21 do godz. 10:00.

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pl w oparciu o obecny system zarządzania w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, znak sprawy: ZP.271.19.2016

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisać Rozbudowa serwisu www.oborniki-slaskie.pldo e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy, zaparafowany wzór umowy, oświadczenie o spełnianiu warunków oraz wykaz usług.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 -

W sprawach formalnych:

Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

-

W sprawach merytorycznych:

Leszek Pawlak

tel. (071) 310 35 19 w. 447, e-mail: pawlak@oborniki-slaskie.pl

 

Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Wzór umowy

- Wykaz usług

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności      gospodarczej;

 

                                                                                                          Zastępca Burmistrza

                                                                                         Henryk Cymerman

 

 

 

Liczba odwiedzin : 521
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2016-03-14 14:48:46
Czas publikacji: 2016-03-15 08:55:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak