Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030

 

                                                                                                                                                                              Oborniki Śląskie, 02.03.2016 r.

                     ZP.271.13.2016

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2031 należy opracować zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) i powinien uwzględniać:

  • Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
    i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych
    w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
  • Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • Zakres współpracy z innymi gminami.

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 10.000,00 zł brutto; 8.130,08 zł netto; 1.947,37 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 17.02.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
………………………………………………………………………………………

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

              (podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Monika Spurgiasz – podinspektor ds. ochrony środowiska

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 17-02-2016 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Uwagi

1

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1A

42-690 Tworóg

12.300,00 zł

 

2

Agencja Użytkowania
i Poszanowania Energii

Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 14

91-334 Łódź

15.436,50 zł

 

3

Adam Czekański

BIO-SAN

ul. Konarskiego 74

38-500 Sanok

5.440,00 zł

 

4

KONSORCJUM FIRM:

- GRUPA BIOSTAT Sp. z o.o.

- ECO-SITE

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

- ul. Mieczyków 12

40-748 Katowice

- ul. Rudzka 13

44-200 Rybnik

9.474,00 zł

 

5

AT GROUP S.A.

ul. Główna 5

42-693 Krupski Młyn

21.771,00 zł

 

6

Centrum Doradztwa

Energetycznego Sp. z o.o.

ul. Krakowska 11

43-100 Mikołów

4.950,00 zł

 

7

P.P.H.U. „Agifa”

Piotr Baca

ul. Bandrowskiego 12

33-100 Tarnów

10.445,00 zł

 

8

Prohabitat Rafał Bodzioch

os. W.A. Mozarta 23 lok. 13

31-232 Kraków

4.797,00 zł

Oferta dodatkowa na kwotę 4.696,00 zł

9

ENERGOROZWÓJ S.A.

ul. Czerniakowska 71/302

00-715 Warszawa

29.520,00 zł

 

10

ENERGOEKSPERT

Spółka z o.o

ul. Karłowicza 11a

40-145 Katowice

23.370,00 zł

 

11

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

ul. Gdańska 76

85-021 Bydgoszcz

12.300,00 zł

Oferta nie spełnia wymogów formalnych – brak podpisu uprawnionej osoby

12

EKOLOG Sp. z o.o.

ul. Świętowidzka 6/4

61-058 Poznań

7.380,00 zł

 

13

EKOSCAN

INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o.

ul. Błękitna 12

42-622 Świerklaniec

 

11.070,00 zł

 

14

EKO – TEAM

Sebastian Kulikowski

ul. Poniatowskiego 20/14

59-900 Zgorzelec

9.225,00 zł

 

15

WYG INTERNATIONAL

SP. Z O.O.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7

02-366 Warszawa

72.791,40 zł

 

16

FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A.

ul. Sudolska 16

31-422 Kraków

4.797,00 zł

Oferta dodatkowa na kwotę 3.444,00 zł

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

     FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A.

       ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

  1. Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Monika Spurgiasz – podinspektor ds. ochrony środowiska

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

         Monika Spurgiasz – podinspektor ds. ochrony środowiska        

                                                                                                                                              Martyna Ostaszewska

                                                                                                                                                 Monika Spurgiasz

                                                                     ( podpis pracownika prowadzącego prace)

         Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                            (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                      Martyna Ostaszewska       

                                                                                ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

 Nr rejestru: ZP.271.13.2016 data: 02.03.2016 r.

Zastępca Burmistrza

 

  Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 809
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-03-02 14:16:04
Czas publikacji: 2016-03-02 14:27:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak