Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich. 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich.

(zamieszczone w BZP w dniu 18.02.2016, nr ogłoszenia: 36248 - 2016)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marta Chomin - podinspektor ds. budownictwa

tel. (71) 310-35-19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich.

Wspólny Słownik Zamówień:71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonej do SIWZ koncepcji przebudowy basenu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-08-16

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym terminie: projektu budowlanego i wykonawczego co najmniej jednego obiektu budowlanego - basenu odkrytego o powierzchni większej niż 300 m2, z projektem opatrzonym pozwoleniem na budowę.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku wykaz usług projektowych, popartych odpowiednimi oświadczeniami, na przykład referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pracami projektowymi, będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w wykazie osób i oświadczeniu o posiadanych uprawnieniach.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

94%

2

Termin realizacji zamówienia

6%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-02-26 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-02-18

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na tablicę ogłoszeń

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków

05 Załącznik nr 4_Wykaz usług

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

09 Załącznik nr 8_ Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

10 Załącznik nr 9_KONCEPCJA OPIS

11 Załącznik nr 10_KONCEPCJA PZT

12 Załącznik nr 11_WYPIS I WYRYS Z MPZP

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

- Odpowiedzi na zapytania 1

 

 


Liczba odwiedzin : 781
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-02-18 14:08:57
Czas publikacji: 2016-02-23 10:09:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak