Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030 

 

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030

 

Znak sprawy: ZP.271.13.2016                                                                                                                    Oborniki Śląskie,  2016-02-17

                

Zamawiający:

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie                              

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030”

I.              Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030 należy opracować zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.) i powinien uwzględniać:

 • Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 • Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
  i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
 • Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
 • Zakres współpracy z innymi gminami.

Projekt założeń do planu powinien również zawierać:

 • propozycje rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,
 • propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji,
 • harmonogram realizacji zadań,
 • przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz wskazywać możliwe źródła ich finansowania.

Dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

Zakres opracowania będzie zgodny z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

II.     Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny                                                                                                  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 III.             Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena– waga 100%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

   Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                             Cena badana

IV.              Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 V.                Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być wykonane w terminie: do 31 sierpnia 2016 r.

 VI.             Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:   

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 12:00.

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

f) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030”

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VIII.  Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Monika Spurgiasz – podinspektor ds. ochrony środowiska

   e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl

 

 Załączniki:

-  Formularz ofertowy 

- KOREKTA WZORU UMOWY

-  Wzór umowy - nieaktualny

-  Oświadczenie o spełnianiu warunków 

 

UWAGA: Z powodu wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia nowy termin składania ofert przypada na 29 lutego 2016 r. do godz. 12.00.

 

 

 Oborniki Śląskie, dn. 17-02-2016 r.                                            Zastepca Burmistrza

                                                                  Henryk Cymerman         
                                                                                                            

 


Liczba odwiedzin : 1191
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-02-17 15:42:17
Czas publikacji: 2016-02-23 12:18:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak