Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

(zamieszczone w BZP w dniu 16.02.2016, nr ogłoszenia: 33696 - 2016)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Mieczysław Kucharski -  podinspektor ds. budownictwa

tel. (71) 310 35 19 wew. 444

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

Wspólny Słownik Zamówień:

44900000-9 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek

44113620-7 - Asfalt

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacji w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, następujących dostaw:

-dostawa min. 1 000 Mg niesortu granitowego dla zadania częściowego nr1,

-dostawa min. 400 Mg gruzu betonowo-ceglanego dla zadania częściowego nr2,

-dostawa min. 400 Mg frezowany asfaltowej dla zadania częściowego nr3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku "Wykaz dostaw" popartych referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w tym:

- 2 samochody samowyładowcze o nośności min. 20 Mg dla odpowiednio zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku "Wykaz sprzętu".

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz "Wykazu osób", a także oświadczenia o posiadanych uprawnieniach.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 800.00 zł (słownie:  osiemset  00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

98%

1

Cena (koszt)

98%

1

Cena (koszt)

98%

2

Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 d

2%

2

Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 d

2%

2

Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 d

2%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-02-24 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-02-16

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy – dostawy

04 Załącznik nr 3_Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

05 Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków

06 Załącznik nr 5_Wykaz dostaw

07 Załącznik nr 6_Wykaz sprzętu

08 Załącznik nr 7_Wykaz osób

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

10 Załącznik nr 9_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

11 Załącznik nr 10_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 


Liczba odwiedzin : 626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-02-16 13:01:03
Czas publikacji: 2016-02-18 09:41:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak