Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

Znak sprawy: ZP.271.9.2016

  Oborniki Śląskie, 04.02.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026. Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany dostarczyć 80 szt. długopisów grawerowanych oraz 80 sz. notesów.

a) Długopisy – 80 szt.

- długopisy metalowe w kolorze zielonym;

- na długopisach powinny być zamieszczone logotypy (załącznik nr 3)

- na długopisach powinna znaleźć się nazwa projektu: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026”

- długopisy z wkładem w kolorze niebieskim. Wkład powinien pisać wyraźnie, nie zacinać się i nie rozmazywać

- długopisy powinny być ergonomiczne w użyciu i estetycznie wykonane

- długopisy powinny być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń;

b) Notesy – 80 szt.

- notesy w formacie A5, 25 kartek, klejone górnym grzbietem; gramatura papieru 80 g/m2

- na okładcenotesów powinny być zamieszczone logotypy (załącznik nr 3)

- na notesach powinna znaleźć się nazwa projektu: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026”

- notesy powinny posiadać dziurki umożliwiające wpięcie do segregatora

- na wszystkich kartkach powinien znaleźć się znak wodny w formie herbu Gminy Oborniki Śląskie

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

III Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:   Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

     Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                          Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 1500.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-02-08 do godz. 12:00

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026,znak sprawy: ZP.271.9.2016

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisać Dostawa materiałów promocyjnychdo e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

 

Wymagane załączniki:

-Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

-Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

-Załącznik nr 3 Logotypy

                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                      Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                                                                                               mgr Leszek Pawlak

 

 


Liczba odwiedzin : 663
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-02-04 10:26:34
Czas publikacji: 2016-02-04 10:44:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak