Zapytanie ofertowe: Obsługa cateringowa konferencji otwarcia w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

Obsługa cateringowa  konferencji  otwarcia w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

Znak sprawy: ZP.271.8.2016

  Oborniki Śląskie, 04.02.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Obsługa cateringowa  konferencji  otwarcia w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji, która odbędzie się 15 lutego 2016 r. w miejscowości Oborniki Śląskie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

a)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić  ofertę cateringową w ilości odpowiadającej liczbie uczestników konferencji, tj. dla 40 osób.

b)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić niezbędne wyposażenie umożliwiające przygotowanie cateringu oraz zapewnić obsługę;

c)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić porządek, czystość, estetykę podania oraz właściwą temperaturę dań;

d)     Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić transport do miejsca konferencji w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 1, sala Urzędu Stanu Cywilnego (budynek B)

2) Usługa cateringu powinna składać się z:

A. Przerwy kawowej stałej (1000-1400):

- soki owocowe niegazowane minimum 2 rodzaje w kartonikach o poj. 1 litra, woda mineralna niegazowana butelka o poj. 0,5 l, kawa rozpuszczalna, minimum 3 rodzaje herbat oraz dodatki (cytryna, cukier, mleko);

- jednorazowe talerzyki plastikowe, kubeczki plastikowe, plastikowe sztućce, serwetki papierowe 3-warstwowe;

- obrus na stół szwedzki;

B. Lunchu w postaci szwedzkiego stołu

- przekąski bankietowo-konferencyjne (kanapki – minimum 3 rodzaje)

- zimne przekąski (np. koreczki, paszteciki faszerowane szpinakiem, grzybami, kapustą)
- potrawy obiadowe  - pierogi  - np.: pierogi ruskie, pierogi ze szpinakiem, pierogi z ziemniakami i kapustą, pierogi z mięsem, pierogi z grzybami

- barszcz czerwony na ciepło
- 2 rodzaje ciast (sernik, szarlotka)

3) Katering powinien być dostępny od momentu rozpoczęcia, od godziny 10:00, aż do końca konferencji i uzupełniany na bieżąco przez cały czas trwania konferencji;

4) Szczegóły wydawania dań ciepłych zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą
i Zamawiającym po podpisaniu zlecenia.

5) Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości.

6) Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego ważnej książeczki zdrowia osób obsługujących catering dnia 15.02.2016 r.

 

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

III Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:     Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                          Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                            Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w dniu 15 lutego 2016 r. w godzinach od 1000 do 1400.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2016-02-09 do godz. 10:30

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Obsługa cateringowa  konferencji  otwarcia w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026”, znak sprawy: ZP.271.8.2016

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, w tytule
e-maila należy wpisać „Obsługa cateringowa  konferencji”do e-maila należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Martyna Ostaszewska

tel. (071) 310 35 19 w. 420, e-mail maslej@oborniki-slaskie.pl

 

Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

                                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                          Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                                                                                                       mgr Leszek Pawlak

 

Liczba odwiedzin : 1075
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-02-04 09:36:16
Czas publikacji: 2016-02-04 09:36:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak