Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO, POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO I REPREZENTACJI PRAWNEJ. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE USŁUGI PN.:

OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO, POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO I REPREZENTACJI PRAWNEJ.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO, POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO I REPREZENTACJI PRAWNEJ.

(zamieszczone w BZP w dniu 21.12.2015, nr ogłoszenia: 348412 - 2015)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Leszek Pawlak - Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

tel. (71) 310-35-19 w. 447.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Leszek Pawlak - Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

tel. (71) 310-35-19 w. 447

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO, POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO I REPREZENTACJI PRAWNEJ.

Wspólny Słownik Zamówień:79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2018-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykazania w wykazie usług doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług obejmującej bieżącą obsługę prawną jednostki samorządu terytorialnego, których zakres zrealizowany w jednej jednostce obejmuje okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy o wartości tej usługi minimum 40.000,00 zł brutto i co najmniej 100.000,00 zł brutto łącznie dla wszystkich usług.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami (wiedzą i doświadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej dwóch osób, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu

1) radcy prawnego - zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 507, z późn. zm.), oraz być wpisani są na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

lub

2) zawodu adwokata - zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 615 z późn. zm.), oraz być wpisani na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

albo być prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę w RP na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 134 z późn. zm.), posiadających co najmniej 4 letnia doświadczenie zawodowe jako radca prawny lub adwokat i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 17 560.00 zł (słownie:  siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt  00/100 zł)

 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

40%

2

Wiedza i doświadczenie

30%

3

Potencjał kadrowy

30%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2015-12-30 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-12-21

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków

05 Załącznik nr 4_Wykaz usług

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 


Liczba odwiedzin : 1610
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-12-21 08:31:42
Czas publikacji: 2015-12-23 09:25:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak