ZAPYTANIE OFERTOWE Obsługa cateringowa konferencji nt. projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13” 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Obsługa cateringowa  konferencji nt. projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

Znak sprawy: ZP.271.71.2015

Oborniki Śląskie, 16.12.2015 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Obsługa cateringowa  konferencji nt. projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

-        zapewnienie serwisu do kawy i herbaty, w tym minimum 4 rodzajów herbaty, minimum 4 rodzaje ciast (np. sernik, szarlotka, w-zka, ciasto z masą lub galaretką); serwis powinien być dostępny od momentu rozpoczęcia, od godziny 12:30, aż do końca konferencji i uzupełniany na bieżąco przez cały czas trwania konferencji;

-        zapewnienie ciepłego posiłku – zupa gulaszowa i pieczywo,

-        zimne przekąski ( np. koreczki , paszteciki )

-        kanapki – różne rodzaje min. 3.

-        zapewnienie zimnych napoi, w tym z sokami owocowymi: minimum 4 rodzajami soków owocowych 100%, wodą mineralną gazowaną i niegazowaną w butelkach plastikowych 0,5 l;

-        zapewnienie by posiłki były podawane w ilości odpowiadającej liczbie uczestników konferencji – 50 osób;

-        zapewnienie niezbędnego wyposażenia umożliwiającego przygotowanie cateringu;

-        zapewnienie zastawy stołowej ceramicznej lub szklanej, w tym filiżanek, talerzyków deserowych, mis ceramicznych i szklanych, sztućców stalowych, serwetek papierowych (trzywarstwowych);

-        zapewnienie porządku, czystości, estetyki podania oraz właściwej temperatury dań;

-        zapewnienie obsługi kelnerskiej,

-        transport do miejsca konferencji w Obornikach Śl. przy ul.Parkowej 9.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Kod CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Zakres obowiązków stron został ujęty w projekcie umowy.

III Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:                                Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert odrębnie dla każdego zadania, zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                 Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                   Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w dniu 29 grudnia 2015 r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: jarczewska@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia 2015-12-23 do godz.15:30

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Obsługa cateringowa  konferencji nt. projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

Znak sprawy: ZP.271.71.2015

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail jarczewska@oborniki-slaskie.pl, w tytule e-maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe obsługa cateringowa” do e-maila należy dołączyć wypełniony , podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Katarzyna Jarczewska

tel. (071) 310 35 19 w. 425, e-mail jarczewska@oborniki-slaskie.pl

 

Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków

           

                      Burmistrz

Arkadiusz Poprawa

 

Załączniki

formularz_ofertowy_catering.doc

Data: 2015-12-16 14:56:56 Rozmiar: 2.3M Format: .doc Pobierz

wzor_umowy_catering.docx

Data: 2015-12-16 14:56:56 Rozmiar: 155.62k Format: .docx Pobierz

Zalacznik_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_catering.doc

Data: 2015-12-16 14:56:56 Rozmiar: 1.16M Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 668
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Dominika Łasica
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominika Łasica
Czas wytworzenia: 2015-12-16 14:56:56
Czas publikacji: 2015-12-16 14:56:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak