ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13” 

 

 

                                               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

Znak sprawy: ZP.271.69.2015  

Oborniki Śląskie, 09.12.2015 r 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 szt. dwustronnej  tablicy pamiątkowej według załączonego wzoru – ( załącznik – wzór tablicy).

Specyfikacja tablicy informacyjnej:

a) tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej I deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie" - etap I, nr POIS.01.01.00-00-074/13

b) beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

c) wartość projektu: 23 357 477,19 PLN

d) wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 229 013,05 PLN

e) umieszczenie logo gminy Oborniki Śląskie, oraz logo Unii Europejskiej i logo Projektu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI.

f) ilość tablic: 1 szt.,

g) wymiar tablicy:  (szerokość W x wysokość  H) = 1 x 0,7 m,

h) materiał wykonania: PCV o grubości min. 8 mm,

i) konstrukcja nośna z profili stalowych zamkniętych 40 x 40 x 2,5 mm ocynkowanych lub zabezpieczonych antykorozyjnie farbami podkładową i nawierzchniową oraz słupka z rury stalowej fi 60 mm ocynkowanej do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

j) druk w pełnym kolorze,

k) odporna na działanie warunków atmosferycznych.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

- koszt wykonania zamówienia,

- termin jego wykonania,

-  okres gwarancji,

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CPV: 30195000-2, 39294100-0, 79822500-7

Zakres obowiązków stron został ujęty w projekcie umowy.

III Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 

1)      posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      posiadanie wiedzy i doświadczenia;

3)      dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

 

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:            Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                 Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                  Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia i odbioru w terminie do 28 grudnia 2015 r. i wystawienia faktury do dnia 29.12.2015r.

VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem,) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów lub elektronicznie e-mail rakowski@oborniki-slaskie.pl , do dnia  2015-12-18 do godz. 15:00

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

f) ofertę w wersji elektronicznej na adres e-mail rakowski@oborniki-slaskie.pl, w tytule e-maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe dostawa i montaż tablicy pamiątkowej” do e-maila należy dołączyć wypełniony , podpisany i zeskanowany Formularz ofertowy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.

g) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Marek Rakowski

tel. (071) 310 35 19 w. 440, e-mail rakowski@oborniki-slaskie.pl

 Załączniki:

- Wzór umowy

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

- Wytyczne wzoru tablicy pamiątkowej

 

 Z -up Burmistrza

Henryk Cymerman

 

Załączniki

formularz_oferty_tablica.doc

Data: 2015-12-11 11:07:15 Rozmiar: 1.17M Format: .doc Pobierz

Opis_Przedmiotu_Zamowienia_Tablica.docx

Data: 2015-12-11 11:07:15 Rozmiar: 93.34k Format: .docx Pobierz

wzor_tablicy_pamiatkowej.pdf

Data: 2015-12-11 11:07:15 Rozmiar: 85.91k Format: .pdf Pobierz

wzor_umowy.docx

Data: 2015-12-11 11:07:15 Rozmiar: 95.62k Format: .docx Pobierz

Zalacznik_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_tablica.doc

Data: 2015-12-11 11:07:15 Rozmiar: 1.16M Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 624
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Dominika Łasica
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominika Łasica
Czas wytworzenia: 2015-12-11 11:07:15
Czas publikacji: 2015-12-11 11:17:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak