Unieważnienie części I i II przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2016 

 

Unieważnienie części I i II przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki  Śląskie w roku kalendarzowym 2016

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: ZP.271.64.2015                                                                                                                                                           Oborniki Śląskie dnia: 2015-12-09

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki  Śląskie w roku kalendarzowym 2016,

był zobowiązany unieważnić następujące części:

Nr zadania

Temat

 

1

PAKIET I: WARZYWA I OWOCE

Powód unieważnienia:

- Część nr I postępowania została unieważniona ze względu na cenę oferty przewyższającą zabezpieczoną w budżecie kwotę.

Część postępowania unieważniono na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy PZP – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nr zadania

Temat

 

2

PAKIET II: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Powód unieważnienia:

- Część nr II postępowania została unieważniona ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Część postępowania unieważniono na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy PZP – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W załączniku nr 1B do oferty cenowej w pozycji nr 15 Zamawiający podał nieprawidłową gramaturę, przez co niemożliwe było złożenie porównywalnych ofert cenowych.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

mgr Leszek Pawlak

 

 

 


Liczba odwiedzin : 508
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2015-12-09 16:04:31
Czas publikacji: 2015-12-09 16:09:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak