ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI SLĄSKIE NA LATA 2016-2026 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI SLĄSKIE NA LATA 2016-2026

 

 

                     

Oborniki Sląskie, 16.11.2015

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 Nr. Sprawy: IR.271.2.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI SLĄSKIE NA LATA 2016-2026

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 113 poz. 759 z późń. zm) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji). Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Oborniki Śląskie.

 

Warunki zlecenia:

1. Program Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z ustawą z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

2. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.

 

3. Minimalny zakres Programu Rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WD, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO WD.

 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia minimum trzech konsultacji społecznych oraz do zredagowania końcowej wersji dokumentu. Zamawiający musi przeprowadzić konsultacje w poniżej przedstawionych formach (min. 1 forma z punktu a) oraz minimum 2 formy z punktu b)):

 

a)      zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

b)      spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.

 

6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z radnymi Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich oraz podmiotami działającymi na obszarach zdegradowanych, a także prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej.

 

7. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i  przetworzone przez Wykonawcę.

 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

 

9. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

 10. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

 

11. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, o której mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania, Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej aktualizacji dokumentu wykonanej nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

 

12. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

 

13. Analiza i diagnoza, o których mowa w pkt. 2, powinna obejmować swoim zakresem zarówno miasto Oborniki Sląskie jak i wszystkie sołectwa Gminy Oborniki Śląskie i opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie.

 14. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac (w formie np. wykresu Ganta) nad Programem Rewitalizacji w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

 

II. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2016 r.

 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w  przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niezawinionej przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności dostosowania Programu Rewitalizacji do uwag Instytucji Zarządzającej RPO WD w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Za winę Wykonawcy uważa się przedstawienie Prognozy oddziaływania na środowisko niespełniającej wymagań art. 51 ust. 2 o której mowa w pkt. 9 oraz uzgodnień organów i wynikających z tego wydłużeń procesu, a także przedstawienie Programu Rewitalizacji niespełniającego wymagań Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

III. Kryteria oceny ofert: 

 

- cena - 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.),

- doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Programu Rewitalizacji - 40%:

1 opracowany PR – 0 pkt.,

2 opracowane PR – 10 pkt.,

3 opracowane PR – 20 pkt.,

4 opracowane PR – 30 pkt.,

5 i więcej opracowanych PR – 40 pkt.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1

Uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej   działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich   posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana   na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza   i doświadczenie

O   udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,   dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże,   że: samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu   od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej   niż 10.000 mieszkańców
  w przeciągu ostatnich 5 lat.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie   dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy   i załączonych referencji.

3

Potencjał   techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem   technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana   na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby   zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia   mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie   dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja   ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena   spełniania warunków udziału
  w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie   oświadczenia Wykonawcy.

Ofertę wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 23.11.2015r. do godz. 12.00:

- w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem:  „Zapytanie ofertowe - nie otwierać przed  23.11.2015r., godz. 12.00”, na adres: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich,
ul. Trzebnica 1, 55-120 Oborniki Śl.  Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę
i adres wykonawcy oraz nazwę zadania,
którego ona dotyczy.

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w dniu 23.11.2015 r. o godz.12.30  w pokoju  Nr 12.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

V. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Dominika Łasica – Z-ca Kierownika Wydziału IR tel. (071) 310 35 19 w. 440

e-mail: lasica@oborniki-slaskie.pl

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

          

 Arkadiusz Poprawa

Burmistrz

 

 

 

 

 

Oborniki Sląskie, 19.11.2015

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 Nr. Sprawy: IR.271.2.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI SLĄSKIE NA LATA 2016-2026

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

 

Pytanie nr. 1

 W treści zapytania ofertowego istnieje zapis: " Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże,   że: samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu   od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej   niż 10.000 mieszkańców  w przeciągu ostatnich 5 lat." Nie wiem czy będą jacyś wykonawcy, którzy spełnią ten warunek ponieważ LPR w poprzednim okresie programowania 2007-2013 były tworzone od 2006 do 2008 roku. W obecnym okresie programowania proces tworzenia LPR-ów jest w trakcie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w  że: samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu   od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej   niż 10.000 mieszkańców w okresie ostatnich 8 lat.

 

Pytanie nr. 2

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego Programu Rewitalizacji proszę o przesłanie wzoru umowy. Jednocześnie proszę o podanie łącznej liczby spotkań , jakich Państwo oczekują.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza wzór Umowy. Zmawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował  niezbędną liczbę spotkań  dotyczących konsultacji społecznych, tak aby należycie przygotować Plan Rewitalizacji – nie mniej jednak niż 3.

 

 

Zamawiający informuje, iż w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, wkradł się błąd pisarski. Należy usunąć lub przekreślić punkt 4 oświadczenia: Przed wykonaniem zamówienia dostarczymy dokumentację techniczną, instrukcje obsługi urządzeń, certyfikaty bezpieczeństwa oraz warunki gwarancji urządzeń zabawowych.

 

 

 Arkadiusz Poprawa

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

Oborniki Sląskie, 19.11.2015

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 Nr. Sprawy: IR.271.2.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI SLĄSKIE NA LATA 2016-2026

 

Odpowiedzi nr 2 na pytania oferentów

Pytanie nr. 1

 

Czy dopuszczają Państwo możliwość dokonania zmian w załączonym wzorze umowy?  W §6 ust 2 znajdują się zapisy dotyczące odszkodowania na zasadach ogólnych. Sugerujemy usuniecie tego zapisu lub doprecyzowanie : jednak nie więcej niż 30 % wartości umowy brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach umowy.

Pytanie nr 2

 Czy istnieje możliwość skrócenia okresu gwarancji? Okres ten co do zasady wynosi 12 miesięcy lub 36 w umowach o roboty budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji.

Pytanie nr 3.    

W nawiązaniu do §1 ust. 10. Czy oczekują Państwo przygotowania ulotek/plakatów ? Jeśli tak, to ile i w jakim formacie? Czy oczekują Państwo zamieszczenia ogłoszenia w Prasie, czy tylko przygotowania jego treści.

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje jakie formy kontaktu ma wybrać Wykonawca aby dotrzeć do Interesariuszy, ale przypomina, że mają być one wykonane w takiej formie i ilości aby prawidłowo wykonać zamówienie. Konsulacie społeczne przeprowadzone będą na obszarze miasta Oborniki Sląskie oraz sołectw Gminy.

 

Burmistrz

Arkadiusz Poprawa

 

                                                                                                                           Oborniki Śląskie, 24.11.2015 r.

                 IR.271.2.2015

                        ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA/

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAdotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI SLĄSKIE NA LATA 2016-2026

 

 1. 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 1. 2.                  Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem

 

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji). Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Oborniki Śląskie.

 

3. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

25 000 zł (netto), co w oparciu o uśredniony kurs euro 4,2249 daje równowartość 5 917, 30 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 09.11.2015 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło – internetowe badanie rynku);

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 1. 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

-  Dominika Łasica

                                                   ( podać dane pracownika)

 

 1. 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………         

 

Dla zamówień poniżej 30 000 euro, w dniu 16.11.2015 r. opublikowano zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie: http://bip.oborniki-slaskie.pl

 

 1. 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

 

L.p.

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty brutto

Liczba punktów kryt. cena

Liczba punktów kryt. doświadczenie

Suma punktów

1

1

Centrum   Doradztwa Strategicznego s.c. D.Bieńkowska, C.Ulański, J.Szymańska ,

ul.   Włóczków 22/3, 30-103 Wrocław

61 500,00

17

10

27

2

2

Główny   Instytut Górnictwa Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

55 350,00

19

20

39

3

3

KREATUS   Sp. z o.o.

ul.11   Listopada  60-62, 43-300 Bielsko-Biała

17 900,00

60

0

60

4

4

Instytut   Badawczy IPC

ul.Ostrowskiego   30, 53-238 Wrocław

22 298,67

48

20

68

5

5

Ewelina   Franczak , Zakrzyce,

ul.Sosonowa   16, 55-330 Miękinia

246   000,00

4

10

14

6

6

CENTRUM   FUNDUSZY UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa ,

 ul.Batorego 46/52, lok. 14, 87-100 Toruń

19 999,00

54

0

54

7

7

Atrium   Grupa Doradcza B.Bańczyk, A.Żandarska    Sp.J.

 ul.Ratajczaka 26/3, 61-624 Poznań

33 210,00

32

40

72

8

8

DOLNOŚLĄSKIE   CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO S.C. ,

ul.   Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław

19 300,00

56

40

96

9

9

Pracowania   Ewaluacji 
  Warszawa ul. Władysława Umińskiego 26/57 
  03-984 Warszawa  

25 790,00

41

20

61

 

 1. 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

60

2.

Doświadczenie

- doświadczenie   wykonawcy w przygotowaniu Programu Rewitalizacji - 40%:

1 opracowany PR – 0   pkt.,

2 opracowane PR –   10 pkt.,

3 opracowane PR –   20 pkt.,

4 opracowane PR –   30 pkt.,

5 i więcej   opracowanych PR – 40 pkt.

 

40

 

 1. 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO S.C. ,

ul. Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław

 

 1. 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

- Wykonawca spełnił wymagane wymogi i zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

 

 1. 10.  W rozstrzygnięciu postępowania uczestniczyli:

   Dominika Łasica - Zastępca Kierownika Wydziału i Inwestycji i Remontów 

   Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych      

   Leszek Pawlak - Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                     (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 

 1. 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału i Inwestycji i Remontów 

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)                                                           

       

……………………………………

                   ( podpis pracownika prowadzącego prace)

 

 1. 12.  Dokumentację sporządził/a: Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału i Inwestycji i Remontów 

                                                                                                           (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

                                                                                                 

                                                                                                    …………………….………………                                  

                                                                                                                     (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

 

 1. 13.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną:

                               

      Burmistrz Obornik Śląskich

 

              Arkadiusz Poprawa

                                                                                                 ………………………………………
                               
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego)

 

 

 

Załączniki

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc

Data: 2015-11-16 11:34:58 Rozmiar: 67.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_2_oswiadczenie.doc

Data: 2015-11-16 11:34:58 Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

UMOWA - Zapytanie_zmMO_19112015.doc

Data: 2015-11-19 11:01:08 Rozmiar: 67.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 5273
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Dominika Łasica
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominika Łasica
Czas wytworzenia: 2015-11-16 11:29:33
Czas publikacji: 2015-11-24 15:29:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak