Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie- ETAP I 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie- ETAP I

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie- ETAP I

(  zamieszczone w BZP w dniu 23.11.2015, nr ogłoszenia: 315084 - 2015)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Rakowski – podinspektor ds. budownictwa

 tel. (71) 310-35-19 w. 440

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie- ETAP I

Wspólny Słownik Zamówień:45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zakres zamówienia: wg przedmiarów robót, projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-12-29

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: realizacja w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał i prawidłowo ukończył - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - roboty budowlane polegające na budowie chodników lub innych elementów drogowych o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej, z odwodnieniem, o wartości brutto min. 500 000,00 zł całości robót.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku -Wykaz robót budowlanych-, popartych odpowiednimi poświadczeniami, np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku -Wykaz osób- i -Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach-

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

98%

2

Gwarancja

2%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2015-12-09 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-11-23

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

10 Załącznik nr 9_Kotowice_Przedmiar robót

11 Załącznik nr 10_Kotowice_Projekt branża drogowa cz. I

12 Załącznik nr 11_Kotowice_Projekt branża drogowa cz. II

13 Załącznik nr 12_Kotowice_Projekt branża drogowa cz. III

14 Załącznik nr 13_Kotowice_Projekt branża drogowa cz. IV

15 Załącznik nr 14_Kotowice_Projekt branża drogowa cz. V

16 Załącznik nr 15_Kotowice_Projekt kanalizacja deszczowa - Etap I i II

17 Załącznik nr 16_Kotowice_Geologia

18 Załącznik nr 17_Paniowice_Przedmiar robót

19 Załącznik nr 18_Paniowice_Projekt branża drogowa cz. I

20 Załącznik nr 19_Paniowice_Projekt branża drogowa cz. II

21 Załącznik nr 20_Paniowice_Projekt branża drogowa cz. III

22 Załącznik nr 21_Paniowice_Projekt kanalizacja deszczowa cz. I

23 Załącznik nr 22_Paniowice_Projekt kanalizacja deszczowa cz. II

24 Załącznik nr 23_Paniowice_Geologia

25 Załącznik nr 24_Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 

ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA Z DNIA 29.12.2015 R. NA DZIEŃ 31.05.2016 R.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP

 

 


Liczba odwiedzin : 1025
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-11-23 11:24:23
Czas publikacji: 2015-12-01 12:55:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak