Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych  

 

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU NISKOMORFINOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH


1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
2. oświadczenia wnioskodawcy, że:
- dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
- nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego – w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730do 1530 oraz w środę od 830 do 1630,
tel. (71) 310 – 35-19 wew. 434

Opłaty

1. Od wydania zezwolenia wynosi 30 zł.,
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy wnieść lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta: 13 95830009 0000 1007 2000 0016 – Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich.

Sposób załatwienia sprawy

1. Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.
2. Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783)
4. Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw - wydawane corocznie

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.

Miejsce złożenia dokumentów 

Punkt Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego – w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730 do 1530 oraz w środę od 830 do 1630, tel. (71) 310 – 35-19 wew. 434

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.

 


Liczba odwiedzin : 917
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2015-10-16 10:47:36
Czas publikacji: 2016-08-30 13:14:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak