Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

 

Oborniki Śląskie, 25.08.2015 r.

                 ZP.271.43.2015

                        ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.                  Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem

 

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,

2) opracowanie dokumentacji audytu,

3) prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,

4)   opracowanie planu audytu rocznego i strategicznego, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,

5) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza, przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza, po okazaniu dowodu tożsamości,

6) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem,

7) przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,

8) wykonywanie audytu wewnętrznego zleconego w przypadku założeń i programów przekazanych do realizacji przez Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,

9)   przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,

10)   przygotowanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

3. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

   4.500,00 zł (brutto);  3.658,54 zł (netto), co w oparciu o uśredniony kurs euro 4,2249 daje równowartość 865,95 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 23.07.2015 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło – wstępnego badania rynku (oferty wstępne);

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4. Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

-  Izabela Banach-Szymanek

                                                   ( podać dane pracownika)

 5. Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………          

 

Dla zamówień poniżej 30 000 euro, w dniu 12-08-2015 r. opublikowano zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie: http://bip.oborniki-slaskie.pl

 6. Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena oferty brutto

1

KPW Audytor Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25c/410

90-350 Łódź

11.316,00 zł

2

VERUM Doradztwo
i Zarządzanie

Bożena Błaszczyk

Al. Roździeńskiego 90/145

40-203 Katowice

17.896,50 zł

3

Mariusz Więch

ul. Roosevelta 16/5

50-236 Wrocław

7.000,00 zł

4

Cezary Nowicki

 

ul. Słowicza 27

42-700 Lubliniec

9.496,00 zł

5

Grupa GUMUŁKA - Audyt

Sp. z o.o. Spólka k.

ul. Matejki Jana 4

40-077 Katowice

20.910,00 zł

6

Anna Karwot

Audytor Wewnętrzny

ul. Dworcowa 5

44-177 Chudów

4.200,00 zł

7

Piotr Otomański

ul. Hetmańska 57/11

60-218 Poznań

6.999,00 zł

8

ALPHA Tomasz Zaremba

ul. Miętowa 14

60-185 Skórzewo

7.380,00 zł

9

Biuro Tłumaczeń Absolutum

Sylwester Kmak

ul. Podhalańska 11/5

45-217 Opole

55.350,00 zł

10

Agnieszka Dornfeld

ul. Ogrodowa 3A/9

48-140 Branice

15.000,00 zł

 7. Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8. Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

Anna Karwot Audytor Wewnętrzny, ul. Dworcowa 5, 44-177 Chudów

 9. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

- Wykonawca spełnił wymagane wymogi i zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

 10. W rozstrzygnięciu postępowania uczestniczyli:

   Izabela Banach - Szymanek

   Martyna Ostaszewska - podinspektor ds. zamówień publicznych      

   Leszek Pawlak - Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                     (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

11.Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych 

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)                                                                                    

        Martyna Ostaszewska

                   ( podpis pracownika prowadzącego prace)

12. Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                           (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                  Martyna Ostaszewska                               

                                                                                                                     (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

13.Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną:

      Nr rejestru: ZP.271.43.2015 data: 25-08-2015 r.

                                   

                                                                                                                                     Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                                                            Arkadiusz Poprawa

(podpis kierownika Zamawiającego)

 

 


Liczba odwiedzin : 1576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-08-25 11:22:07
Czas publikacji: 2015-08-26 11:32:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak