Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie
Numer ogłoszenia: 122303 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla 3 obiektów budowlanych zgodnie z poniższym wykazem. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: ZADANIE NUMER I: Temat: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Poniatowskiego 22, 55-120 Oborniki Śląskie (lokalizacja: działka nr 85 AM-10 obręb Oborniki Śląskie) Wspólny Słownik Zamówień: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie. I WYKAZ OBIEKTÓW I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH Przewidywany zakres obejmuje: - inwentaryzacja stanu istniejącego - modernizacja systemu grzewczego w zakresie instalacji C.O. - wymiana przeszkleń - luksferów - wymiana okien - docieplenie stropu nad przejazdem - docieplenie ścian zewnętrznych - wymiana płyt warstwowych ściennych - wymiana płyt warstwowych dachowych - wymiana drzwi zewnętrznych - docieplenie stropodachu II INFORMACJE OGÓLNE Teren miasta i gminy Oborniki Śląskie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający posiada opracowania dla każdego budynku - audyty energetyczne, na podstawie których należy przygotować dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia. III SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W skład dokumentacji projektowej, dla każdego zadania osobno, muszą wchodzić: - projekt budowlany wielobranżowy, - projekty wykonawcze dla każdej branży, - przedmiary robót dla każdej z branż osobno, - kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż osobno, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do poszczególnych robót objętych zakresem opracowania, - ewentualnie inne opracowania niezbędne dla przedmiotu inwestycji. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego, b) w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub części, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję projektu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt d) - poprzez publiczne wyświetlanie. f) w zakresie modyfikacji i zmian, w tym wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Wymienione wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym oprogramowaniem komputerowym, w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS, zapisanych na płytach CD. Wykonana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie opracowania projektowe i kosztorysowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. nr 202 poz.2072), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389), - Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907). IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym: - uzyskanie map do celów projektowych; - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych pod realizację zamierzenia budowlanego (jeżeli konieczne); - badania geologiczne niezbędne dla opracowania projektu (jeżeli konieczne); - uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków; - uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeżeli koniecznie); - uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (jeżeli konieczne); - uzyskanie innych opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i sprawdzeń niezbędnych dla przedmiotu zamówienia; - uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę; - oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. 2. Rozwiązania projektowe muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Starostwa Wykonawca ma obowiązek przedstawić do sprawdzenia kompletny Projekt budowlany. 4. Usługi projektowe obejmują również udzielanie wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane. 5. Zamawiający zaleca przed złożeniem ofert dokonanie wizji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6. W okresie ważności pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma od Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ZADANIE NUMER II: Temat: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie (lokalizacja: działka 77/2 AM-10 obręb Oborniki Śląskie) Wspólny Słownik Zamówień: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie. I WYKAZ OBIEKTÓW I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH Przewidywany zakres obejmuje: - inwentaryzacja stanu istniejącego - modernizacja systemu grzewczego - docieplenie stropodachu szkoły - docieplenie ścian zewnętrznych - wymiana drzwi zewnętrznych technicznych II INFORMACJE OGÓLNE Teren miasta i gminy Oborniki Śląskie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający posiada opracowania dla każdego budynku - audyty energetyczne, na podstawie których należy przygotować dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia. III SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W skład dokumentacji projektowej, dla każdego zadania osobno, muszą wchodzić: - projekt budowlany wielobranżowy, - projekty wykonawcze dla każdej branży, - przedmiary robót dla każdej z branż osobno, - kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż osobno, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do poszczególnych robót objętych zakresem opracowania, - ewentualnie inne opracowania niezbędne dla przedmiotu inwestycji. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego, b) w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub części, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję projektu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt d) - poprzez publiczne wyświetlanie. f) w zakresie modyfikacji i zmian, w tym wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Wymienione wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym oprogramowaniem komputerowym, w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS, zapisanych na płytach CD. Wykonana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie opracowania projektowe i kosztorysowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. nr 202 poz.2072), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389), - Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907). IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym: - uzyskanie map do celów projektowych; - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych pod realizację zamierzenia budowlanego (jeżeli konieczne); - badania geologiczne niezbędne dla opracowania projektu (jeżeli konieczne); - uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków; - uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeżeli koniecznie); - uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (jeżeli konieczne); - uzyskanie innych opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i sprawdzeń niezbędnych dla przedmiotu zamówienia; - uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę; - oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. 2. Rozwiązania projektowe muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Starostwa Wykonawca ma obowiązek przedstawić do sprawdzenia kompletny Projekt budowlany. 4. Usługi projektowe obejmują również udzielanie wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane. 5. Zamawiający zaleca przed złożeniem ofert dokonanie wizji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6. W okresie ważności pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma od Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ZADANIE NUMER III: Temat: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 55-120 Osolin (lokalizacja: działka 200/12 AM-1 obręb Osolin) Wspólny Słownik Zamówień: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie. I WYKAZ OBIEKTÓW I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH Przewidywany zakres obejmuje: - inwentaryzacja stanu istniejącego - modernizacja systemu grzewczego - wymiana przeszklenia - luksfery - wymiana okien drewnianych - docieplenie ścian zewnętrznych - wymiana drzwi zewnętrznych technicznych - docieplenie stropodachu łącznika II INFORMACJE OGÓLNE Teren miasta i gminy Oborniki Śląskie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający posiada opracowania dla każdego budynku - audyty energetyczne, na podstawie których należy przygotować dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia. III SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W skład dokumentacji projektowej, dla każdego zadania osobno, muszą wchodzić: - projekt budowlany wielobranżowy, - projekty wykonawcze dla każdej branży, - przedmiary robót dla każdej z branż osobno, - kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż osobno, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do poszczególnych robót objętych zakresem opracowania, - ewentualnie inne opracowania niezbędne dla przedmiotu inwestycji. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego, b) w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub części, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję projektu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt d) - poprzez publiczne wyświetlanie. f) w zakresie modyfikacji i zmian, w tym wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Wymienione wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym oprogramowaniem komputerowym, w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS, zapisanych na płytach CD. Wykonana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie opracowania projektowe i kosztorysowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. nr 202 poz.2072), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389), - Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907). IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym: - uzyskanie map do celów projektowych; - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych pod realizację zamierzenia budowlanego (jeżeli konieczne); - badania geologiczne niezbędne dla opracowania projektu (jeżeli konieczne); - uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków; - uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeżeli koniecznie); - uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (jeżeli konieczne); - uzyskanie innych opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i sprawdzeń niezbędnych dla przedmiotu zamówienia; - uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę; - oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. 2. Rozwiązania projektowe muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Starostwa Wykonawca ma obowiązek przedstawić do sprawdzenia kompletny Projekt budowlany. 4. Usługi projektowe obejmują również udzielanie wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane. 5. Zamawiający zaleca przed złożeniem ofert dokonanie wizji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6. W okresie ważności pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma od Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 1 500.00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 1 000.00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 1 000.00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonania inwentaryzacji budowlanej i zaprojektowania termomodernizacji co najmniej jednego obiektu kubaturowego z projektem opatrzonym pozwoleniem na budowę. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku wykaz usług projektowych, popartych odpowiednimi oświadczeniami, na przykład referencjami.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pracami projektowymi, będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w wykazie osób i oświadczeniu o posiadanych uprawnieniach.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Skrócenie terminu realizacji - 6

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w następującym zakresie: d) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem; e) niedotrzymanie ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień. f) działanie czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania, g) trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu jawnego gruntów, h) zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy, i) zmiana konta bankowego, na które Zamawiający przeleje należne wynagrodzenie za wykonane roboty, j) zmiany danych osobowych - zmiany osób (personelu), k) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich, l) zmiany korzystne dla Zamawiającego, m) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości. 3. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy, jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój numer 24..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Poniatowskiego 22, 55-120 Oborniki Śląskie (lokalizacja: działka nr 85 AM-10 obręb Oborniki Śląskie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie. I WYKAZ OBIEKTÓW I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH Przewidywany zakres obejmuje: - inwentaryzacja stanu istniejącego - modernizacja systemu grzewczego w zakresie instalacji C.O. - wymiana przeszkleń - luksferów - wymiana okien - docieplenie stropu nad przejazdem - docieplenie ścian zewnętrznych - wymiana płyt warstwowych ściennych - wymiana płyt warstwowych dachowych - wymiana drzwi zewnętrznych - docieplenie stropodachu II INFORMACJE OGÓLNE Teren miasta i gminy Oborniki Śląskie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający posiada opracowania dla każdego budynku - audyty energetyczne, na podstawie których należy przygotować dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia. III SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W skład dokumentacji projektowej, dla każdego zadania osobno, muszą wchodzić: - projekt budowlany wielobranżowy, - projekty wykonawcze dla każdej branży, - przedmiary robót dla każdej z branż osobno, - kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż osobno, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do poszczególnych robót objętych zakresem opracowania, - ewentualnie inne opracowania niezbędne dla przedmiotu inwestycji. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego, b) w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub części, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję projektu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt d) - poprzez publiczne wyświetlanie. f) w zakresie modyfikacji i zmian, w tym wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Wymienione wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym oprogramowaniem komputerowym, w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS, zapisanych na płytach CD. Wykonana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie opracowania projektowe i kosztorysowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. nr 202 poz.2072), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389), - Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907). IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym: - uzyskanie map do celów projektowych; - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych pod realizację zamierzenia budowlanego (jeżeli konieczne); - badania geologiczne niezbędne dla opracowania projektu (jeżeli konieczne); - uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków; - uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeżeli koniecznie); - uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (jeżeli konieczne); - uzyskanie innych opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i sprawdzeń niezbędnych dla przedmiotu zamówienia; - uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę; - oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. 2. Rozwiązania projektowe muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Starostwa Wykonawca ma obowiązek przedstawić do sprawdzenia kompletny Projekt budowlany. 4. Usługi projektowe obejmują również udzielanie wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane. 5. Zamawiający zaleca przed złożeniem ofert dokonanie wizji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6. W okresie ważności pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma od Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 94
  • 2. Skrócenie terminu realizacji - 6

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie (lokalizacja: działka 77/2 AM-10 obręb Oborniki Śląskie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie. I WYKAZ OBIEKTÓW I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH Przewidywany zakres obejmuje: - inwentaryzacja stanu istniejącego - modernizacja systemu grzewczego - docieplenie stropodachu szkoły - docieplenie ścian zewnętrznych - wymiana drzwi zewnętrznych technicznych II INFORMACJE OGÓLNE Teren miasta i gminy Oborniki Śląskie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający posiada opracowania dla każdego budynku - audyty energetyczne, na podstawie których należy przygotować dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia. III SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W skład dokumentacji projektowej, dla każdego zadania osobno, muszą wchodzić: - projekt budowlany wielobranżowy, - projekty wykonawcze dla każdej branży, - przedmiary robót dla każdej z branż osobno, - kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż osobno, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do poszczególnych robót objętych zakresem opracowania, - ewentualnie inne opracowania niezbędne dla przedmiotu inwestycji. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego, b) w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub części, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję projektu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt d) - poprzez publiczne wyświetlanie. f) w zakresie modyfikacji i zmian, w tym wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Wymienione wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym oprogramowaniem komputerowym, w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS, zapisanych na płytach CD. Wykonana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie opracowania projektowe i kosztorysowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. nr 202 poz.2072), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389), - Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907). IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym: - uzyskanie map do celów projektowych; - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych pod realizację zamierzenia budowlanego (jeżeli konieczne); - badania geologiczne niezbędne dla opracowania projektu (jeżeli konieczne); - uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków; - uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeżeli koniecznie); - uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (jeżeli konieczne); - uzyskanie innych opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i sprawdzeń niezbędnych dla przedmiotu zamówienia; - uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę; - oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. 2. Rozwiązania projektowe muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Starostwa Wykonawca ma obowiązek przedstawić do sprawdzenia kompletny Projekt budowlany. 4. Usługi projektowe obejmują również udzielanie wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane. 5. Zamawiający zaleca przed złożeniem ofert dokonanie wizji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6. W okresie ważności pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma od Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 94
  • 2. Skrócenie terminu realizacji - 6

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 55-120 Osolin (lokalizacja: działka 200/12 AM-1 obręb Osolin).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie. I WYKAZ OBIEKTÓW I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH Przewidywany zakres obejmuje: - inwentaryzacja stanu istniejącego - modernizacja systemu grzewczego - wymiana przeszklenia - luksfery - wymiana okien drewnianych - docieplenie ścian zewnętrznych - wymiana drzwi zewnętrznych technicznych - docieplenie stropodachu łącznika II INFORMACJE OGÓLNE Teren miasta i gminy Oborniki Śląskie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający posiada opracowania dla każdego budynku - audyty energetyczne, na podstawie których należy przygotować dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia. III SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W skład dokumentacji projektowej, dla każdego zadania osobno, muszą wchodzić: - projekt budowlany wielobranżowy, - projekty wykonawcze dla każdej branży, - przedmiary robót dla każdej z branż osobno, - kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż osobno, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do poszczególnych robót objętych zakresem opracowania, - ewentualnie inne opracowania niezbędne dla przedmiotu inwestycji. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego, b) w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub części, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję projektu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt d) - poprzez publiczne wyświetlanie. f) w zakresie modyfikacji i zmian, w tym wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Wymienione wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym oprogramowaniem komputerowym, w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS, zapisanych na płytach CD. Wykonana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie opracowania projektowe i kosztorysowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. nr 202 poz.2072), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389), - Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907). IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym: - uzyskanie map do celów projektowych; - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych pod realizację zamierzenia budowlanego (jeżeli konieczne); - badania geologiczne niezbędne dla opracowania projektu (jeżeli konieczne); - uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków; - uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeżeli koniecznie); - uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (jeżeli konieczne); - uzyskanie innych opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i sprawdzeń niezbędnych dla przedmiotu zamówienia; - uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę; - oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. 2. Rozwiązania projektowe muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Starostwa Wykonawca ma obowiązek przedstawić do sprawdzenia kompletny Projekt budowlany. 4. Usługi projektowe obejmują również udzielanie wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane. 5. Zamawiający zaleca przed złożeniem ofert dokonanie wizji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6. W okresie ważności pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma od Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 94
  • 2. Skrócenie terminu realizacji - 6                

                                                                                               Oborniki Śląskie, dn. 17.08.2015 r.

                                                                                                                                                                 BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                                                         Arkadiusz Poprawa

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: Wzór umowy

- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Załącznik nr 4 Wykaz usług

- Załącznik nr 4: Wykaz usług

- Załącznik nr 5 Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie

- Załącznik nr 6 Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 9 Audyt energetyczny Szkoła Podstawowa nr 2

- Załącznik nr 10 Audyt energetyczny OSIR Oborniki Śl.

- Załącznik nr 11 Audyt energetyczny Szkoła Osolin

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

- Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 21.08.2015 r.

 

 


Liczba odwiedzin : 1199
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-08-17 15:19:17
Czas publikacji: 2015-08-24 09:36:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak