Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. ŚWIADCZENIE USŁUGI DOWOŻENIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKÓŁ SPECJALNYCH

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071) 310 35 19, fax (071) 310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„MINI BUS”

Witold Aleksandrowicz

ul. M.C. Skłodowskiej 87

55-120 Oborniki Śląskie

Cena oferty – 221.616,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) – liczba punktów

Rok produkcji pojazdu

- liczba punktów

 

 

Razem

1

„TAXI OSOBOWE”

Firma Transportowo-Handlowa

Paszek Waldemar

ul. Kraszewskiego 7/4

50-229 Wrocław

 (2)

61,00

3,00

 

 

64,00

1

„MINI BUS”

Witold Aleksandrowicz

ul. M.C. Skłodowskiej 87

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

95,00

0,00

 

 

95,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

„EDBUS”

Edward Stencel

Sułów,

ul. Żmigrodzka 28

56-300 Milicz

 

Wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia oferty nie złożyły następujących dokumentów:

- Koncesja, zezwolenie lub licencja

- Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie – (Wykonawca nie przedłożył w ofercie poświadczeń należytego wykonania zleconych zadań np. referencji);

- Nie spełniono warunku: Sytuacja ekonomiczna
i finansowa (
Wykonawca nie przedłożyłopłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS)

- Wykonawca nie przedłożył aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej;

- Wykonawca nie przedłożył zaakceptowanego przez osoby uprawnione wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ;

- Wykonawca nie złożył dokumentu dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

„EDBUS”

Edward Stencel

Sułów,

ul. Żmigrodzka 28

56-300 Milic

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), ponieważ nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Oborniki Śląskie, dn. 04.08.2015 r.

Zastępca Burmistrza

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 816
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-08-04 11:38:53
Czas publikacji: 2015-08-04 11:46:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak