Zapytanie ofertowe pn.: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

 

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie   z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

 

.....ZP.271.43.2015........

         (numer sprawy)                                                                                                                                                                  

Zamawiający:

Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

 

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie   z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

1.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: szymanek@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, pokój nr: Punkt obsługi interesantów

b)   ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)    ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)    ma obejmować całość zamówienia.

 2.   Opis przedmiotu zamówienia:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,

2) opracowanie dokumentacji audytu,

3) prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,

4) analiza obszarów ryzyka w zakresie działania urzędu,

5)  opracowanie planu audytu rocznego i strategicznego, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,

6)  przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza, przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza, po okazaniu dowodu tożsamości,

7)  przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem,

8)  przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,

9)  wykonywanie audytu wewnętrznego zleconego w przypadku założeń i programów przekazanych do realizacji przez Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,

10)   przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,

11) przygotowanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

 3.   Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.09.2015r. do 31.12.2015r.

 4.   Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

      cena –  100%

 5.   Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)    formularz ofertowy wg załączonego wzoru,

b)   zaakceptowany wzór umowy,

c)    oświadczenie o spełnianiu warunków,

d)    certyfikat dokumentujący posiadanie uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności lub czynności,

e)    wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług dokumentujących wiedzę i doświadczenie w zakresie, której dotyczy usługa -  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje)

6.     Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 7.     Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 8.     Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:

Złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: szymanek@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 14 sierpnia 2015r. do godziny 10:00

a)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

b)  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

c)  własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d)  Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane
przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e)  Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na rok 2015 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”

f)   Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 9.   Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

- w sprawach merytorycznych:

-       Izabela Banach-Szymanek

e-mail: szymanek@oborniki-slaskie.pl, tel. 71/310 35 19 wew. 424

-       w sprawach formalnych:

-       Martyna Ostaszewska

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl, tel. 71/310 35 19 wew. 420

 10.              Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej, tj. Referat Zamówień Publicznych.

 11.              Wymagane załączniki:

1)    Formularz ofertowy;

2)    Wzór umowy;

3)    Oświadczenie o spełnianiu warunków;

4)    Wykaz usług;

5)    Certyfikat dokumentujący posiadanie uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności lub czynności.

 

 Oborniki Śląskie, dn. 27.07.2015 r.

                                                                                                                                                                    Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                      Henryk Cymerman

                                                                                                              

                                                                                                                        

  ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 Wzór umowy

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Załącznik nr 4 Wykaz usług

 


Liczba odwiedzin : 952
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-07-27 14:42:50
Czas publikacji: 2015-07-27 15:07:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak