Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH H. POBOŻNEGO, PIASTÓW ŚL., I. PADEREWSKIEGO ORAZ B. KRZYWOUSTEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH

H. POBOŻNEGO, PIASTÓW ŚL., I. PADEREWSKIEGO ORAZ

B. KRZYWOUSTEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH

H. POBOŻNEGO, PIASTÓW ŚL., I. PADEREWSKIEGO ORAZ

B. KRZYWOUSTEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

(  zamieszczone w BZP w dniu 23.07.2015, nr ogłoszenia: 187064 - 2015)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

2

  Martyna Ostaszewska - podinspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 wew. 420.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Michał Haberka - podinspektor d/s dróg gminnych

tel. (71) 310 35 36

2

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH H. POBOŻNEGO, PIASTÓW ŚL., I. PADEREWSKIEGO ORAZ B. KRZYWOUSTEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Wspólny Słownik Zamówień:45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zakres zamówienia: wg projektu budowlanego i przedmiaru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak roboty będące przedmiotem zamówienia, w tym: realizacja co najmniej dwóch zadań o charakterze i rozwiązaniach technicznych podobnych do przedmiotu zamówienia oraz wartości min. 290 000,00 zł brutto łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku -Wykaz robót budowlanych-, popartych odpowiednimi poświadczeniami, np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnieniami do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załącznikach: -Wykaz osób- oraz -Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach-

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

1) posiadają aktualne ubezpieczenie oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

2) nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz:

1) opłaconej polisy oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000.00 zł (słownie:  sześć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

98%

2

Gwarancja

2%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2015-08-07 2015-08-14 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-07-23

 

 

                                                                                                  B U R M I S T R Z

 

                                                                                                  Arkadiusz Poprawa

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy_roboty budowlane

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót

11 Załącznik nr 10_Projekt budowlany cz. 1

12 Załącznik nr 11_Projekt budowlany cz. 2

13 Załącznik nr 12_Specyfikacja techniczna - NIEAKTUALNA

ZAŁĄCZNIK nr 12 Specyfikacja techniczna - SKORYGOWANA

 

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1 Odpowiedzi na zapytania 1

- Załącznik do odpowiedzi na zapytania 1 - rys. E1

 

2. Odpowiedzi na zapytania 2

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KOREKTA

 

3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 03.08.2015 r.

4. Odpowiedzi na zapytania 3

5. Odpowiedzi na zapytania 4

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-07-23 14:13:35
Czas publikacji: 2015-08-06 11:50:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak