Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych

 

wiadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych
Numer ogłoszenia: 106969 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Oborniki Śląskie do szkół specjalnych w Trzebnicy. - Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół i odwiezienie do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia, w dni nauki. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) - Transport odbywał się będzie na terenie Gminy Oborniki Śląskie i Gminy Trzebnica trasami wyszczególnionymi w rozkładzie jazdy autobusów przedstawionym przez Zamawiającego (wg załącznika Nr 10 do SIWZ). - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. - Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym osób niepełnosprawnych. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdami odpowiednio przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych z ilością miejsc zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. Pojazd przeznaczony przez wykonawcę do realizacji zleconego zamówienia, nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2002 roku oraz spełniać warunki do przewozu osób niepełnosprawnych, z wyposażeniem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.). Pojazd musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewniać wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz odpowiednie urządzenia, ułatwiające osobom niepełnosprawnym swobodne i szybkie zajęcie miejsca w pojeździe. Wózek inwalidzki, z którego osoba niepełnosprawna zmuszona jest korzystać w trakcie podróży, musi być pewnie zamocowany do konstrukcji pojazdu. Wózki składane oraz inny sprzęt rehabilitacyjny, z którego korzystają przewożone osoby, muszą być dokładnie unieruchomione, by nie było możliwości przesuwania się tych sprzętów w trakcie ruchu pojazdu. Wnętrze pojazdu musi być wyposażone w sprawny system ogrzewania w okresie jesienno - zimowym oraz skuteczne przewietrzanie w porze wiosenno - letniej. - Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. - Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. - Szacunkowa liczba pasażerów: 21 osób dla linii nr 1 i 7 osób dla linii nr 2. Szczegółowa, imienna liczba dowożonych uczniów (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) oraz godziny kursów zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem każdego semestru. - Do rozliczenia usługi nie mogą być brane pod uwagę przebiegi (w km), wynikające z konieczności dojazdu z siedziby przewoźnika do miejsca rozpoczęcia zadań zleconych w harmonogramach dziennych (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz powrotu do jego siedziby po ich zakończeniu. Rozliczeniu w jakiejkolwiek formie, nie podlega również czas przerwy pomiędzy przewozem wykonywanym w godzinach rannych i przewozem powrotnym, realizowanym w godzinach popołudniowych. - Ilość przewożonych osób w okresie realizacji zamówienia może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. - Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany w sieci szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. - Szacunkowa łączna dzienna ilość kilometrów dla wszystkich tras (tj. przywozy i odwozy) wynosi: 240 km. - W ramach wykonywanego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna ogólnego, sprawującego nadzór nad przewożoną grupą osób niepełnosprawnych. Opiekun ten musi posiadać minimum roczne doświadczenie, w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. - Zadaniem opiekuna ogólnego, jest udzielanie czynnej pomocy osobom niepełnosprawnym, w bezpiecznym zajęciu miejsca w pojeździe, opieki podczas trwania podróży, przy opuszczaniu pojazdu po jej zakończeniu i przekazania przewożonej grupy dzieci, personelowi specjalistycznych placówek nauczania. - Przed rozpoczęciem drogi powrotnej po zakończonych zajęciach w specjalistycznych placówkach nauczania, obowiązkiem opiekuna jest sprawdzenie, czy wszystkie dowiezione rano osoby powracają do miejsc zamieszkania. W przypadku braku jakiejkolwiek osoby niepełnosprawnej, podróż powrotna nie może się rozpocząć, bez uzyskania wyjaśnienia tej sprawy przez personel placówki, któremu osoba niepełnosprawna została przekazana w kursie porannym. - W sposób szczególny traktowane być muszą osoby niepełnosprawne, korzystające z wózka inwalidzkiego. - Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany w sieci szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. - Rzeczywisty przebieg (w km) przewozów zrealizowanych tylko i wyłącznie na trasach określonych w harmonogramie dziennym, będzie podlegać rozliczeniu w skali miesięcznej. - Usługa będzie świadczona od 01.09.2015r. do 30.06.2017r. z uwzględnieniem ustawowych przerw w nauce. - UWAGA: Wykonawca w celu oszacowania całkowitych kosztów realizacji zadania powinien przyjąć koszty przewozu dzieci uwzględniając koszt przejazdu1 km x 240 km (szacowany dzienny przebieg kilometrów) x 380 dni (szacowana ilość dni nauki)..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: - przedłożonego oświadczenia Wykonawcy oraz licencji na przewóz osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w szczególności zrealizowali lub są w trakcie realizacji w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, na rzecz podmiotu świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu drogowego przynajmniej jednej umowy świadczenia usług polegających na dowożeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do szkół co najmniej przez jeden rok szkolny. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz poświadczenia należytego wykonania zleconych zadań np. referencje oraz informacji zawartych w druku >Wykaz usług<

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - W zakresie niniejszego warunku Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, tj. odpowiednimi pojazdami spełniającymi warunki do przewozu osób niepełnosprawnych, z wyposażeniem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.). W razie awarii autobusu Wykonawca musi dysponować pojazdem zastępczym zapewniającym niezakłócony transport uczniów do szkoły i ze szkoły, spełniającym wyżej wymienione warunki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w formularzu >Wykaz sprzętu<.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi niezbędne, wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób oraz osobami pełniącymi obowiązki opiekuna ogólnego osób niepełnosprawnych z minimum rocznym doświadczeniem w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych w formularzu >Wykaz osób< oraz oświadczeniu, że wymienione w tym formularzu osoby posiadają wszystkie niezbędne, wymagane prawem uprawnienia. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć kopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: - posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia; - nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; - nie zalegają z opłacaniem podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Rok produkcji pojazdu - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w następującym zakresie: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem; b) możliwość zmiany rozkładu jazdy w formie aneksu do umowy jak również zmian w nagłych przypadkach (skrócenie lekcji w szkole, dodatkowe zajęcia, praca w soboty itp.). c) zmiany ceny umowy o maks. 10% w przypadku istotnego wzrostu cen paliw w trakcie realizacji zamówienia. Zmiana ta będzie dokonywana aneksem do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego. d) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości. 3. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Ślaskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Ślaskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                        Oborniki Śląskie, dn. 17-07-2015 r.                      Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                                                                                    Arkadiusz Poprawa

Załączniki:

- SIWZ

- Załącznik nr 1: Formularz oferty

- Załącznik nr 2: Wzór umowy

- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Załącznik nr 4: Wykaz dostaw lub usług

- Załącznik nr 5: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

- Załącznik nr 6: Wykaz osób

- Załącznik nr 7: Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

- Załącznik nr 8: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 9: Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 10: Harmonogram dzienny przejazdu

 

 


Liczba odwiedzin : 780
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2015-07-17 14:32:07
Czas publikacji: 2015-07-17 15:04:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak