Obwieszczenia 

 
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2018 r., znak WPN.082.3.52.2018.AH o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

 

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich informujące o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląski [Pobierz]

 Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich  w sprawie umieszczenia w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Oborniki Śląskie oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Oborniki Śląskie oraz sezonu kąpielowego na rok 2018.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji nr 1/2018  zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych w podłożu projektowych słupów linni 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, wojwództwo dolnoślaskie, gminy:Ruda, Malczyce, Środa Śląska, Oborniki Śląskie, Wisznia Mala, Długołęka".

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zakończenia postępowania administracynego w zakresie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych w podłożu projektowych słupów linni 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, wojwództwo dolnoślaskie, gminy:Ruda, Malczyce, Środa Śląska, Oborniki Śląskie, Wisznia Mala, Długołęka".

Obwieszczenie zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 [Pobierz]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w zakresie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych w podłożu projektowych słupów linni 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, wojwództwo dolnoślaskie, gminy:Ruda, Malczyce, Środa Śląska, Oborniki Śląskie, Wisznia Mala, Długołęka".

Obwieszczenie Regiolanego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przystąpienia do opracowania projektów zmian planów zadań ochronych dla obszarów mających znaczenia dla Współnoty m.in. dla  Doliny Widawy PLH020036

 

 1. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich informujące o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląski [Pobierz]
 2. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich informujące o włączeniu nowej strony postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląski [Pobierz]
 3. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich informujące o skorygowaniu przez biegłego ekspertyzy w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie [Pobierz]
 4. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie [Pobierz]
 5. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o włączeniu do akt jako dowód opinię biegłego w ramach sprawy naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie [Pobierz]
 6. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o włączeniu do akt sprawy adnotacji służbowej w ramach sprawy naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie [Pobierz]
 7. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o omyłkowym wskazaniu miejsca stawienia się stron w trakcie oględzin w ramach sprawy naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie [Pobierz]
 8. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o powołaniu biegłego w ramach sprawy naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie [Pobierz]
 9. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o oględzinach zaplanowanych na dzień 2.12.2017 r. w ramach sprawy naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie [Pobierz]
 10. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 wrzesnia 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. [Pobierz]
 11. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 19/4 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 16 AM-13 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie [Pobierz]

 12. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2016 r., w sprawie wszczęcia postępowania w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji pn." Fragmantaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km. 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny.

 13.  Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 listopada 2016 r. o możliwości zapoznania się z zaktualizowanym projektem "Programu ochrony środowiska dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" w ramach udziału społeczeństwa

   

 14.  

  Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 listopada 2016 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu dokumentu pn. "Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030"

   

 15. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 listopada 2016 r. o możliwości zapoznania się z zaktualizowanym projektem "Programu ochrony środowiska dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" w ramach udziału społeczeństwa [Pobierz]

 16. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18 listopada 2016 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu dokumentu pn. "Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030" [Pobierz]

 17. Obwieszczenie Burmistrza bornik Śląskich z dnia 7 listopada 2016 r. o możliwości zapoznania się z zaktualizowanym projektem "Programu ochrony środowiska dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" w ramach konsultacji społecznych [Pobierz]

 18. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 7 listopada 2016 r. o możliwości zapoznania się z projektem "Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030" w ramach konsultacji społecznych [Pobierz]

 19. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzenie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 [Pobierz]

 20. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Planu działań krótkoterminowych z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomów substancji w powietrzu oraz Programów ochrony powietrza:
  Obwieszczenie Burmistrza bornik Śląskich z dnia 16 listopada 2015 r. o możliwości zapoznania się z projektem "Programu ochrony środowiska dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" w ramach etapu udziału społeczeństwa [Pobierz]
  (Projekt "Programu..." znajdują się w zakładce Ochrona środowiska/Programy, plany)

  • dla województwa dolnośląskiego,
  • dla strefy dolnoślaskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu,
  • dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu. [Pobierz]
 21. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu decyzji w sprawie zadania pn.: "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, Komponent B3-2, rzeka Widawa od mostu kolejowego  (ul. Krzywoustego) do ujścia rzeki Odry, obiekty WWW nr 44.4, 44.5, 44.6, 45.4, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 19, 42.2, 43" [Pobierz]

 22. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 września 2015 r. o możliwości zapoznania się z projektem "Programu ochrony środowiska dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" w ramach konsultacji społecznych [Pobierz]

 23. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania Gminy Wisznia Mała od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącej udzielenia Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  obejmujące przerzut w.ód powodziowych z rzeki Odry do rzeki Widawy [Pobierz]

 24. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sorawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (w tym również Obszar Natura 2000 Dolina Widawy [Pobierz]

 25. Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 8 września 2015 r., o możliwości zapoznania się z projektem "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego  - Część dla Gminy Oborniki Śląskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko [Pobierz]
  (Projekt "Planu..." oraz prognoza oddziaływania na środowisku projektu planu znajdują się w zakładce Ochrona środowiska/Programy, plany)

 26. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej [Pobierz]

 27. Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 r., znak: WOOŚ.4210.31.2013.BZ.22 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Połączenie drogi woj. nr 340 w m. Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania "Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich" [Pobierz]

 28. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11 maja 2015 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Modernizacja obwałowań w rej. Widawy. Odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śląskie" [Pobierz]

 29. Informacja dot. Wyborów do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej [Pobierz]

 30. Informacja dot. Spisu członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w Wyborach do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej [Pobierz]

 31. Lokalizacja pola zabiegowego do zabiegów agrolotniczych zaprojektowanego w celu ograniczenia chrabąszczy na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie [Pobierz]

 32. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. o umorzeniu w całości postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód rzeki Odry, na stopniu wodnym Brzeg Dolny, przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w Jeleniej Górze [Pobierz]

 

Liczba odwiedzin : 2446
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ignaciuk Magdalena
Czas wytworzenia: 2017-11-28 10:33:15
Czas publikacji: 2018-12-14 11:50:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak